Czy zobowiązanie wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej na rzecz powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić pokrycie udziału w spółce?
Wniesienie wkładu stanowi jeden z elementów procedury zakładania spółki kapitałowej, jak i procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Wspólnik za wniesiony wkład niepieniężny obejmuje określoną liczbę udziałów w spółce. Wysokość kapitału zakładowego pokrytego także aportami uwidoczniona jest w rejestrze handlowym.
Dla prawidłowego wniesienia aportu wymagane jest jego prawidłowe zdefiniowanie oraz ustalenie relacji, w jakiej pozostaje liczba objętych udziałów w stosunku do wartości wniesionego aportu. Artykuł 158 par. 1 k.s.h. stanowi, że jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.
Aportem mogą więc być rzeczy ruchome i nieruchome, wnoszone spółce na własność lub w używanie. W razie nieokreślenia tytułu, pod jakim są one przekazywane, domniemywa się, że mają być one wniesione na własność. Przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym wspólnik pokrywa swój udział w spółce z o.o., może być także ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania. Dopuszczalne jest również objęcie udziałów w spółce z o.o. na zasadzie współwłasności łącznej, w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez jej wyłącznych wspólników. Wkładem niepieniężnym do spółki mogą być także wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym nadające się bezpośrednio do zastosowania w procesie produkcji (know-how).
Nie może natomiast stanowić pokrycia udziału w spółce zobowiązanie wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej na rzecz powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zdarza się, że wspólnik albo akcjonariusz wnoszą wkłady niepieniężne mające wady. Wtedy muszą wyrównać spółce kapitałowej różnicę między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Zgodnie z art. 175 par. 1 k.s.h., jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. Od tego obowiązku wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą zostać zwolnieni.