Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dotyczące administrowania systemami operacyjnymi oraz na serwis techniczny sprzętu komputerowego.
Niesprawny faks
Zamawiający udzielił zamówienia publicznego firmie ComFort Meridian Polska i jeszcze tego samego dnia zawiadomił o tym wszystkich wykonawców za pomocą faksu. Mimo wielokrotnych prób informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nie dotarła do konsorcjum – Mainframe, CPU-Service oraz Z. Maryniak z Raszyna. Przyczyną błędu w transmisji było nieprawidłowe działanie faksu odbiorcy. Na dowód tej okoliczności zamawiający przedstawił kilka wydruków z własnego faksu. MSWiA zamieściło również informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.
TAKŻE MAILEM

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Uchybienie terminowi
Konsorcjum nie zgodziło się z rozstrzygnięciem przetargu i oprotestowało wybór dokonany przez MSWiA. Zamawiający odrzucił jednak protest, uzasadniając, że został on wniesiony z uchybieniem ustawowego terminu. Zgodnie z PZP wykonawca powinien wnieść protest w terminie siedmiu dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Obowiązek wykonawcy
Od decyzji zamawiającego wykonawca odwołał się do prezesa UZP, dowodząc, że nie otrzymał faksu z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i w konsekwencji wniósł protest z zachowaniem wymaganego terminu. Zespół arbitrów stwierdził, że zamawiający może powiadamiać uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu, dlatego na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego działania urządzeń teletransmisyjnych. Arbitrzy odrzucili odwołanie konsorcjum, podkreślając, że zamawiający nie może ponosić skutków niedziałania faksu wykonawcy. Sygn. akt UZP/ZO/0-12/07