W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie odrzuciła ofertę firmy Scott Wilson, zarzucając, że odział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada zdolności prawnej i nie może we własnym imieniu ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgodził się z tym stanowiskiem i wniósł protest. Przedsiębiorca zarzucił zamawiającemu nierówne traktowanie wykonawców oraz niewłaściwe stosowanie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 7 i 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm. – p.z.p.). Protestujący powoływał się też na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z którego wynika, że zakazane jest ograniczanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zamawiający oddalił protest, ponownie uzasadniając, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada zdolności prawnej, a więc nie posiada statusu wykonawcy na podstawie art. 2 pkt. 11 p.z.p. Na to rozstrzygnięcie przedsiębiorca wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów nie uwzględnił odwołania. Status wykonawcy może posiadać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Oddział nie posiada zdolności prawnej, a w konsekwencji nie ma także zdolności do czynności prawnych. Ofertę w przetargu może złożyć samodzielnie przedsiębiorca zagraniczny lub reprezentowany przez swój oddział w Polsce. Sygn. akt UZP/ZO/0-2910/06