W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Posłowie zgodzili się na podniesienie podstawowego progu, od którego obowiązywać będzie ustawa, z dzisiejszych 6 tys. euro wartości zamówienia do 14 tys. euro. Od 14 tys. do 137 tys. euro przy zamówieniach w sektorze administracji rządowej i 211 tys. euro w sektorze samorządowym obowiązywać miałyby procedury uproszczone, co ma doprowadzić do znacznego skrócenia trwania postępowania. Ale procedura uproszczona oznacza też, że ze środków odwoławczych przysługiwać będzie wykonawcom ubiegającym się o zamówienia tylko protest. Dzisiaj procedury uproszczone obowiązują pomiędzy 6 tys. euro wartości zamówienia a 60 tys. euro. W projekcie próg 60 tys. euro w ogóle znika. Przy zamówieniach na roboty budowlane próg, do którego obowiązywać mają uproszczone procedury, ma wynosić 20 mln euro. Podczas prac podkomisji do projektu wprowadzono też istotną poprawkę, która zakazuje zamieszczania w sprostowaniu ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych zmiany opisu przedmiotu zamówienia, gdyż w ten sposób można by w ogóle zmienić zamówienie. Projekt wprowadza dużą i istotną zmianę, która dotyczy rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć protestów, gdyż powołuje krajową izbę odwoławczą. W jej skład wchodziłoby nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez premiera spośród osób spełniających wymagania stawiane przez ustawę, przede wszystkim zaś posiadających pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa. Zanim jednak osoby te dojdą do takiego etapu, będą musiały przejść ostry egzamin. Sprawozdanie podkomisji zostanie w przyszłym tygodniu przedstawione połączonym sejmowym komisjom Gospodarki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.