Zbliżający się okres świąteczny jest czasem, kiedy zamawiający wszczynają oraz rozstrzygają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę talonów pracowniczych. Ta z pozoru prosta i nieskomplikowana procedura przetargowa może nastręczyć jednak zamawiającym znacznych trudności.
Kryteria oceny
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm. – dalej p.z.p.), zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kolejny ustęp tego samego artykułu p.z.p. wskazuje na możliwe kryteria oceny ofert, którymi są cena oraz pozostałe kryteria. W tej drugiej grupie ustawodawca wymienia: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia. Katalog kryteriów oceny ofert nie ma charakteru zamkniętego oraz zupełnego. Oceny ofert nie mogą jednak dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Kłopotliwa sytuacja związana z przetargami na dostawę świątecznych talonów pracowniczych polega na tym, iż cena nie może być jedynym kryterium oceny ofert przez zamawiającego.
Nieuczciwa konkurencja
Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) – czynem nieuczciwej konkurencji jest emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej. Niedopuszczalne jest więc zaproponowanie przez dostawcę talonów pracowniczych o wartości innej aniżeli ich wartość nominalna. Konieczne po stronie zamawiającego jest więc określenie dodatkowych kryteriów oceny ofert, gdyż pozostanie jedynie przy cenie oferty jako jedynym kryterium determinującym wybór zamawiającego uniemożliwiłoby rozstrzygnięcie procedury przetargowej, a tym samym wybór najkorzystniejszej oferty.
Wybór oferty
Z uwagi na to, iż rozstrzygnięcie prowadzić ma do wyboru oferty najkorzystniejszej, także z punktu widzenia przyszłych dysponentów tychże talonów, jako dodatkowe kryterium oceny ofert zamawiający może oznaczyć liczbę punktów na terenie całego kraju czy miejscowości, w której zamawiający ma swoją siedzibę, w których mogą być realizowane talony, czy też termin ważności tych talonów. W takim przypadku za najkorzystniejszą będzie mogła zostać uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans oznaczonych, dodatkowych kryteriów oraz ceny. Z uwagi na to, iż cena oferty nie odgrywa w procesie oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty praktycznie żadnej roli, tak ważne jest precyzyjne określenie pozostałych kryteriów.