Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary na PGNiG przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Sprawa dotyczy kary za naruszenie przez PGNiG warunku udzielonej koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą w latach 2007 i 2008, wyrażającym się w przekroczeniu w tych latach maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w każdym z tych lat.
Reklama

W styczniu br. PGNiG informowało, że Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny stwierdził obiektywne naruszenie przez spółkę obowiązku koncesyjnego i postanowił zmienić zaskarżoną decyzję poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej do kwoty 500 tys. zł z uwagi na niewielki zakres niedotrzymania obowiązku dywersyfikacji, działania podejmowane przez PGNiG w celu wypełnienia obowiązku dywersyfikacyjnego, ograniczone możliwości dywersyfikacji oraz niską szkodliwość związaną z niewypełnieniem obowiązku. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.