Autorem projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proponowane przepisy nie dotyczą sprzedaży bezpośredniej.

Rząd przypomina, że od 1 stycznia 2014 r. rynki produktów rolnych regulują przepisy UE. Nowelizacja wprowadza je do polskiego prawa i określa kompetencje organów, które będą realizowały wynikające z nich zadania. Agencja Rynku Rolnego będzie więc administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i funkcjonowaniem organizacji producentów oraz ich zrzeszeń. W zakresie rynku owoców i warzyw przejmie też zadania należące dotychczas do marszałków województw.

Zgodnie z projektem organem właściwym do uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (na ich wniosek) są dyrektorzy oddziałów terenowych ARR. Uznanie lub cofnięcie uznania będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej.

Umowy według nowelizacji mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca (produktów roślinnych, mięsa, czy nabiału) o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej - gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Reklama

Umowy mają zawierać cenę za dostarczone produkty oraz informacje o ilości i jakości produktów, terminach dostaw, okresie obowiązywania kontraktu, warunkach jego rozwiązania, czy szczegóły dotyczące płatności. Jak się podkreśla, stosowanie umów ma na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, w tym między przetwórcami a producentami produktów rolnych.

Reklama

Nowelizacja przewiduje kontynuację programu „Owoce w szkole” pod nazwą „Owoce i warzywa w szkole”. Zawarte są w niej też przepisy dotyczące konieczności opracowania „Strategii krajowej” wdrożenia programu „Mleko w szkole”.

Projekt wprowadza także zmiany dotyczące rynku cukru, wynikające m.in. z odejścia od mechanizmu interwencji oraz zakończenia mechanizmu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, a także zmiany dotyczące ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. W przypadku wyrobów winiarskich stanowią propozycję dostosowania przepisów krajowych w zakresie obejmującym kontrolę i nadzór nad produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów winiarskich o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

Projekt przewiduje także możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Proponuje, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ARR udziały w spółkach i akcje tych spółek Agencja Rynku Rolnego przekazała ministrowi Skarbu Państwa.