Mam zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu. Chcę podpisać umowy agencyjne z dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi hurtownie spożywcze na terenie województwa. Hurtownie te jedynie pośredniczyłyby w moim imieniu w obrocie asortymentem, w którym się specjalizuję. Czy będą one mogły prowadzić działalność w ramach posiadanego przeze mnie zezwolenia na obrót alkoholem?
Nie. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi przyznane jest konkretnemu, indywidualnie oznaczonemu przedsiębiorcy, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność. Zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest uprawnieniem podmiotowym. Ponadto marszałek województwa wydaje zezwolenie na podstawie pisemnego wniosku konkretnego przedsiębiorcy.
Zezwolenie jest zatem nierozerwalnie związane z określonym przedsiębiorcą i nie może być przez niego zbyte czy przeniesione na inny podmiot. Tak też uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 marca 2003 r. (sygn. akt II SA 982/01).
Rozszerzenie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi na inne firmy na podstawie umów agencyjnych faktycznie oznaczałoby dopuszczenie do obrotu podmiotów nieuprawnionych do prowadzenia działalności reglamentowanej. Określona w art. 758 par. 1 kodeksu cywilnego umowa agencyjna polega na odpłatnym pośredniczeniu przez agenta przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie. Agent, dokonując czynności faktycznych zmierzających do zawarcia umowy lub zawierając te umowy na rzecz przedsiębiorcy, w rzeczywistości prowadziłby działalność reglamentowaną, bowiem fizycznie dokonywałby obrotu alkoholem, nie posiadając zezwoleń.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).