Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji. Aktualizacja 2015; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Przyjęcie dokumentu sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej państwa, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań fiskalnych, które powodują konsekwencje wykraczające poza cykl roczny.

Program konwergencji. Aktualizacja 2015 zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2018 r., prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia działania, których celem jest likwidacja nadmiernego deficytu, zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin z 10 grudnia 2013 r.