Łukasiewicz - Instytut ceramiki i materiałów budowlanych

dr inż. Małgorzata Niziurska

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji

ikona lupy />
dr inż. Małgorzata Niziurska / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

Wyrób budowlany, chemia budowlana, bezpieczeństwo pożarowe

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie również w 2019 r. obroniłam tytuł doktora nauk technicznych. Od 2001 r. pracuję w Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Od początku mojej karieryzawodowej jestem związana z obszarem chemii budowlanej, prowadząc liczne prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia przemysłowe. Jestem autorką wielu publikacji i ekspertyz dotyczących technologii i badań wyrobów budowlanych.

Obszar działania

Obecnie realizuję politykę badawczą Instytutu w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Aktualnie skupiamy się na implementacji niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w myśl Zrównoważonego Rozwoju i Zielonego Ładu. Ochrona środowiska, recykling, GOZ i OZE to najważniejsze priorytety nowoczesnej gospodarki. Projekt szczególnie mi bliski to uruchomienie w Instytucie badań bezpieczeństwa pożarowego materiałów budowlanych. Już dzisiaj jesteśmy jednym z Liderów badań ogniowych w Polsce i budujemy nowoczesne Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki.

Pasja

Rodzina, rower, żeglarstwo, kuchnia.

______________________________________________

dr inż. Agnieszka Szopa

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych

ikona lupy />
dr inż. Agnieszka Szopa / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

Finanse, ład korporacyjny, efektywność

Wykształcenie

Jestem absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskałam tytuł mgr inż. kierunku technologia chemiczna, a następnie tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna. W 2021 r. zdobyłam tytuł Executive MBA na Colegium Humanum.

Obszar działania

Doświadczenie zawodowe zebrane naróżnych stanowiskach od sprzedaży, zakupów, pozarządzanie produkcją pewnie było mocnym argumentem, żeby rzucić mi wyzwane związane zkoordynacją obszarem back-office w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Efektywna realizacja zadań tego obszaru jest niezbędna do ciągłego rozwoju i realizacji działalności podstawowej w sposób zgodny z oczekiwaniami naszych klientów i decydentów. Ostatnie 3 lata pracy to przede wszystkim wdrożenie zmian w zakresie operacyjnego funkcjonowania Instytutu. Te zmiany nadaltrwają, bo jak wiemy najtrudniej zmienić ludzkie przyzwyczajenia i nawyki. Aktualnie największym i najważniejszym projektem jest realizacja planu inwestycji strategicznych Instytutu, a w szczególności Budowa Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki w Krakowie i Laboratorium wysokotemperaturowych testów wodorowych w Gliwicach.

Pasja

Połączenie aktywności zawodowej z chęcią pokazania świata dzieciom i wychowanie ich na „dobrych ludzi”.

______________________________________________

dr Joanna Poluszyńska

Dyrektor Centrum Inżynierii Środowiska

ikona lupy />
dr Joanna Poluszyńska / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

GOZ, środowisko, chemia,zagospodarowanie odpadów

Wykształcenie

Z wykształcenia jestem chemikiem o specjalności agrobiochemia. Stopień doktora uzyskałam w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie Nauki o Ziemi. Z Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych jestem związana od 1998 roku,od początku realizując prace z zakresu opracowywania i wdrażania nowych metod analitycznych oraz rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, w tym GOZ.

Obszar działania

Jestem zwyciężczynią konkursu Akcelerator Łukasiewicza za projekt naukowy z największym potencjałem biznesowym, którym jest BiOrgano-Mineral. To bezodpadowa technologia produkcji nawozów organicznych i organiczno-mineralnych na bazie surowcówodpadowych, która w 100% wpisuje się w aktualne trendy Europejskiego Zielonego Ładu oraz GOZ. Jestem współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz dwóch patentów z zakresu zagospodarowania popiołów lotnychi dennych ze spalania biomasy oraz komunalnych osadów ściekowych. Realizuję również prace nad możliwością wykorzystania osadów jako paliwo alternatywne, a później w obszarze ich przyrodniczego zagospodarowania.

Pasja

Moją pasją jest obcowanie z przyrodą, podróże, powieść kryminalna, zdobienie techniką decoupage.

______________________________________________

Barbara Chruściel

Dyrektor Centrum Ceramiki i Betonów

ikona lupy />
Barbara Chruściel / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

Materiały budowlane, systemy elewacyjne, wdrożenia przemysłowe

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe mgr inż. kierunku technologia chemiczna o specjalności materiały budowlane. Od ponad 30 lat jestem związana z przemysłem materiałów budowlanych, w tym głównie w obszarze technologii i jakości produkcji. Od 23 lat na stanowiskach menadżerskich, od prawie 3 lat kieruję Centrum Ceramiki i Betonów Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Obszar działania

Od wielu lat zajmuję się tematyką pożarową budynków i wpływem materiałów budowlanych na bezpieczeństwo pożarowe. Prowadziłam projekt dotyczący ograniczenia rozprzestrzeniania ognia w systemach ociepleń ścian zewnętrznych na bazie styropianu. Projektowane rozwiązanie znalazło uznanie na rynku brytyjskim. Inwestycje wykonywane w tym systemie wspierane są przez dotacje ze środków publicznych. Obecnie kontynuuję tematykę próbując ograniczyć palność organicznych tynków cienkowarstwowych, w niedługim czasie nowe rozwiązanie zostanie wdrożone do produkcji.

Pasja

Moją obecną pasją są podróże rowerowe i motocyklowe, lubię słuchać muzyki poważnej, a wczęstych podróżach nałogowo słucham audiobooków.

______________________________________________

dr inż. Katarzyna Stec

Dyrektor CentrumMateriałów Ogniotrwałych

ikona lupy />
dr inż. Katarzyna Stec / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

XRF, materiały ogniotrwałe, wodór

Wykształcenie

Jestem absolwentką Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskałam na Akademii Górniczo-Hutniczej w dziedzinie nauk chemicznych. Z Łukasiewicz– Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych jestem związana od 1997 r.

Obszar działania

Obszar mojej działalności zawodowej to materiały ogniotrwałe. Charakteryzują się one specyficznymi własnościami termomechanicznymi i odpornością na wysokie temperatury (powyżej 1450°C). Mimo, iż sąto materiały niszowe, znalazły szerokie zastosowaniew kluczowych gałęziach przemysłu np. energetyce, hutnictwie, przemyśleszklarskim, cementowym, chemicznym czy w spalarniach odpadów. Materiały te chronią poszczególne elementyinstalacji przed wysoką temperaturą, korozją chemiczną i erozją mechaniczną oraz znacząco wydłużają czas pracy instalacji przemysłowych.Aktualnie prowadzę prace pilotażowe i przedwdrożeniowe nad zastosowaniem wodoru jako paliwa wenergochłonnych gałęziach przemysłu i określeniem jego wpływu na procesy technologiczne, a także na jakość i właściwości produkowanych wyrobów.

Pasja

Z pasją wdrażam posiadaną wiedzę i doświadczenie w przemyśle. Radość daje mi praca z ludźmi na obiektach przemysłowych i podczas szkoleń.

______________________________________________

dr inż. Karolina Łączka

Kierownik Działu Oceny Technicznej (JOT)

ikona lupy />
dr inż. Karolina Łączka / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

Innowacyjny wyrób budowlany, wprowadzanie do obrotu, szkło-ceramika

Wykształcenie

Obroniłam mgr inż. oraz ukończyłam studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Następnie, opracowując tworzywa szkło-ceramiczne, zdobyłam tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynieria materiałowa na AGH w Krakowie.

Aktualnie zajmuję się innowacyjnymi wyrobami budowlanymi z obszaru szkła,ceramiki, cementu, betonu,gipsu, wyrobów murowychi ociepleń budynków.

Obszar działania

Pomagam wprowadzać niestandardowe wyroby budowlane doobrotu wydając Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne (ETA i KOT). Dzięki mojej działalności Producenci otrzymują szybką możliwość reakcji na zapotrzebowanie rynku i legalną sprzedaż swoich nietypowych wyrobów ze Znakiem Budowlanym lub CE. Bycie Liderem Obszaru to nie tylko funkcja. Od kilku lat mój Dział przoduje w ilości wydanych ETA i KOT dla systemów ociepleń budynków. Rozwiązania te przyczyniają się m.in. do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisjigazów cieplarnianych, obniżenia kosztów ogrzewania i poprawy akustyki wewnętrzu budynku.

Pasja

Pasjonuję się tym, co mnie rozwija, sprzyja poznawaniu ludzi i relaksuje, jest to sport, czytanie, podróże i psychologia.

______________________________________________

dr inż. Karolina Dudek

p.o. Lidera Grupy Badawczej Materiały Ogniotrwałe

ikona lupy />
dr inż. Karolina Dudek / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

XRD, materiały ogniotrwałe, biomateriały

Wykształcenie

Stopnień naukowy doktora nauk technicznych z dyscypliny Inżynieria Materiałowa uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim. W Łukasiewicz–InstytucieCeramiki i Materiałów Budowlanych pracuję 8 lat, gdzie nieustannie rozwijam moją karierę naukową. Prowadzę prace badawczo-rozwojowe dotyczące materiałów ogniotrwałych i biomateriałów. Specjalizuję się w wykonywaniu badań rentgenostrukturalnych. Biorę również udział wrealizacji oraz kierowaniu projektami badawczymi z różnych dziedzin. Jestemautorem wielu publikacji naukowych oraz referatów podczas prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych.

Obszar działania

Obecnie jestem kierownikiem kolejnego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. ”Funkcjonalizacja powierzchni stopu NiTi wykazującegoefekt pamięci kształtu poprzez wytworzenieinnowacyjnych warstw powierzchniowych”. Głównym celem projektu jesto pracowanie rozwiązania mającego za zadaniefunkcjonalizację powierzchni stopu NiTi stosowanego w medycynie implantacyjnej. W efekcieplanowana modyfikacja wydłuży żywotność implantu, poprawi jego biokompatybilność, zwiększy odporność korozyjną, podwyższy bioaktywność i dodatkowo nada mu właściwości antybakteryjne.

Pasja

Wulkany, minerały i skamieniałości, podróże.

______________________________________________

dr inż. Monika Biernat

Lider Grupy Badawczej Biomateriały

ikona lupy />
dr inż. Monika Biernat / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

Biomateriały, kompozyty polimerowo-ceramiczne, wyrobymedyczne

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Technologii Chemicznej, Politechniki Poznańskiej i studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W Łukasiewicz –Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych dowodzę Grupą Badawczą Biomateriały. Swoją aktywność naukową skupiam wokół zagadnień związanych zopracowywaniem innowacyjnych biomateriałów dla medycyny regeneracyjnej i stomatologii.

Obszar działania

Głównym obszarem moich badań są polimerowo-ceramicznebiomateriały kompozytowe przeznaczonedo zastosowańw medycyniere generacyjnej układu kostnego, nad którymipracuję w ramach realizowanych przeze mnie projektów. Jednym znajważniejszych projektów, w którym pełnię funkcję Przewodniczącej Komitetu Sterującego, a także lideruję dwóm zadaniom badawczym jest projekt strategiczny finansowany przez NCBiR, który polega na opracowaniu innowacyjnych, wielofunkcyjnych biokompozytówo właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych. Projekt odpowiada narealne potrzeby społeczeństwa, wzakresie chorób kości wynikających np. z osteoporozy, chorób nowotworowych, czy też wypadków np. komunikacyjnych.

Pasja

Moją pasją są podróże i książki kryminalne, a idealnie czuję się łącząc te dwie pasje – podróżując z książką

______________________________________________

dr inż. Katarzyna Łaskawiec

Lider Grupy Badawczej Beton Komórkowy i Prefabrykaty

ikona lupy />
dr inż. Katarzyna Łaskawiec / Fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe

Beton komórkowy, prefabrykaty, budownictwo modułowe, GOZ

Wykształcenie

Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej, na której uzyskałam tytuł magistra inżyniera oraz stopień naukowy doktora nauk technicznych, specjalność technologia chemiczna. Z Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych jestemzwiązana od 2005 r., prowadząc badania w zakresie innowacyjnych materiałów budowlanych.

Obszar działania

Mój kluczowy projekt dotyczył popiołów lotnych nowej generacji powstającychprzy współspalaniu węgla i biomasyoraz ze spalania węgla w kotłach fluidalnych, realizowałam go wspólnie z zespołem z AGH oraz Instytutu Energetyki. W jego wyniku opracowano warunki technologiczne stosowania popiołów w produkcji betonukomórkowego. Jestem współtwórcą patentu dotyczącego tej tematyki pt. „Mieszanka do wytwarzania betonukomórkowego”. Aktualnie promujemy nowoczesne rozwiązania w prefabrykacji i betonów komórkowych. Tworzymy system budownictwa prefabrykowanego w ramach Programu Badawczego Łukasiewicza „Budownictwo Modułowe”, który pozwoli walczyć z globalnym ociepleniem klimatu oraz ograniczeniem wytwarzania CO2. Dlatego za tak ważny cel stawiamy sobie innowacyjne rozwiązania materiałowe cechujące się niskoemisyjnością oraz wykorzystaniem surowców odpadowych.

Pasja:

Od wielu lat gram na pianinie.