Poczta Polska złożyła w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę udziału w konkursie na operatora wyznaczonego, czyli firmy, która będzie świadczyła usługi powszechne przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia 2016 r., podała Poczta.

Na ofertę PP składają się informacje dotyczące uczestnika konkursu, dokumenty potwierdzające formę prawną Poczty Polskiej, a także dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań związanych z przystąpieniem do I i do II etapu konkursu. Oferta składa się łącznie z 32 segregatorów zawierających ponad 20 tys. stron dokumentacji konkursowej. "Każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w dużej aglomeracji czy też na terenach wiejskich musi mieć taki sam dostęp do usług związanych z komunikacją. Posiadana przez nas sieć placówek pocztowych i liczba zatrudnionych około 25 tysięcy listonoszy może zagwarantować efektywne i bezpieczne usługi pocztowe na terenie całej Polski" - powiedział prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przepisami, konkurs na operatora wyznaczonego, który będzie świadczył usługi powszechne w latach 2016-2025 będzie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja konkursowa ocenia, analizuje i weryfikuje oferty uczestników konkursu w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w ofercie. Na tym etapie komisja oceni, czy uczestnik "spełnia" lub "nie spełnia" warunków wymienionych w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. Jeżeli oferta spełnia wszystkie warunki, zostaje zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, w trakcie którego komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Oceniane będą między innymi kryteria zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, zdolności realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Reklama

Obecnie operatorem wyznaczonym na mocy ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Okres, na jaki ustawa powierzyła jej ten obowiązek upływa z dniem 31 grudnia 2015 r.