Organizacja cyklicznych spotkań z interesariuszami, transparentna komunikacja z samorządami i mieszkańcami na trasie prowadzonych inwestycji, realizacja programów edukacyjno-ekologicznych – to tylko niektóre działania firmy GAZ-SYSTEM mające na celu budowanie wieloletnich dobrych relacji z otoczeniem biznesowym spółki

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zajmuje się rozbudową infrastruktury przesyłowej gazu w Polsce, odpowiada ze przesył tego surowca do odbiorców oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Od 2016 r. GAZ-SYSTEM prowadzi szeroko zakrojony program inwestycyjny, mający na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do Polski, a tym samym zapewnienie ciągłości dostaw błękitnego paliwa do klientów. Efektem tych działań jest m.in. uruchomienie w październiku tego roku kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – gazociągu Baltic Pipe.

Fot. materiały prasowe

Wiarygodny partner

GAZ-SYSTEM społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie jako zobowiązanie wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, ale też jako sposób budowania wieloletnich relacji z interesariuszami, opartych na wzajemnym zaufaniu, przejrzystości i komunikacji. W ramach cyklu spotkań „GAZ-SYSTEM dla klientów – praktyczne webinaria”, które zrealizowano w tym roku, pracownicy spółki wyjaśniali różne aspekty swojej działalności jako operatora gazociągów przesyłowych. Omówiono zagadnienia dotyczące m.in. składania wniosków o przyłączenie, taryfy, aukcji przepustowości czy zawiłości związanych z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. W ramach dialogu z interesariuszami spółka w 2021 r. zorganizowała także warsztaty dla uczestników rynku GAZ-SYSTEM Forum. Podczas spotkania omówiono kluczowe projekty inwestycyjne, zmiany w zakresie otoczenia regulacyjnego oraz warunki i zasady współpracy.

Fot. materiały prasowe

Odpowiedzialny inwestor

GAZ-SYSTEM jako odpowiedzialny inwestor w swoich działaniach kieruje się etyką i odpowiedzialnością we współpracy ze społecznościami lokalnymi, partnerami biznesowymi oraz wobec środowiska naturalnego. Każda strategiczna inwestycja spółki zawsze rozpoczyna się od dialogu z interesariuszami. Na etapie projektowania i podczas prowadzenia prac budowlanych przekazywane są mieszkańcom i właścicielom działek najważniejsze informacje dotyczące realizowanych projektów. Organizowane są także spotkania informacyjne na poziomie władz samorządowych, radnych i mieszkańców.

Fot. materiały prasowe

GAZ-SYSTEM podejmuje dodatkowo wiele działań prospołecznych na trasach realizowanych inwestycji. Prowadząc działalność dobroczynną, spółka koncentruje się na następujących obszarach: działalność charytatywna i prospołeczna, ratowanie życia i ochrona zdrowia, podniesienie bezpieczeństwa ludzi – zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Filarem aktywności firmy w zakresie CSR jest działalność wspierająca oświatę. W ramach programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji” tylko w 2022 r. firma przeznaczyła ponad pół miliona złotych na doposażenie szkół w urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Z pomocy skorzystały 62 placówki w 17 gminach w całej Polsce.

Kolejnym programem edukacyjnym realizowanym przez spółkę jest „Szkoła z Energią”. Celem inicjatywy jest kształcenie młodzieży, która w przyszłości zasili szeregi GAZ-SYSTEM, w zawodzie technik gazownictwa. Firma objęła opieką patronacką pięć szkół branżowych: Technikum nr 3 w Łodzi, Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, a także Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach programu spółka wspiera placówki w organizacji wycieczek na obiekty infrastruktury gazowej, odbyciu praktyk zawodowych, doposażaniu pracowni dydaktycznych i stanowisk roboczych czy organizacji zajęć warsztatowych. Za realizację programu spółka została wyróżniona tytułem „Partner Przyjazny Edukacji” przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Niektóre z działań podejmowanych przez spółkę mają długą tradycję. W tym roku zakończono dwunastą edycję „Funduszu Naturalnej Energii” – programu popularyzującego ochronę środowiska naturalnego. W ramach inicjatywy udało się wesprzeć wiele ekologicznych projektów, takich m.in. jak: ogrody deszczowe, warsztaty pszczelarskie czy ścieżki edukacyjne. W Dolinie Białej Przemszy w Sławkowie dzięki programowi opracowano terenową trasę turystyczną z zagadkami, po której można się poruszać według współrzędnych GPS. W sumie GAZ-SYSTEM w ramach Funduszu Naturalnej Energii nagrodził 42 projekty, przekazując na ich realizację ponad 400 tys. zł. Najciekawsze realizacje można obejrzeć na profilu spółki w serwisie internetowym YouTube.

Fot. materiały prasowe

GAZ-SYSTEM to firma, która od wielu lat konsekwentnie realizuje swoje ambitne cele inwestycyjne, jednocześnie pamiętając o otoczeniu społecznym i przyrodniczym, w jakim działa. W ramach działalności sponsoringowej spółka wspiera społeczności lokalne w miejscach, gdzie są realizowane inwestycje gazowe, finansując działania w takich obszarach, jak m.in.: społeczeństwo, nauka, ekologia, kultura i sport. W 2022 r. spółka wsparła kilkadziesiąt projektów, w tym m.in. konkurs pieśni chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, kwietne dni Eko-Dziecka w Kętach czy kozienicki rajd rowerowy „Śladami historii”.

Dzięki wspieraniu lokalnych społeczności przez spółkę i zrozumieniu przez otoczenie celu, jaki przyświeca firmie GAZ-SYSTEM, a więc budowanie niezależności gazowej Polski, ukończone zostały w tym roku zgodnie z planem trzy strategiczne połączenia gazowe: Baltic Pipe z Danią oraz interkonektor z Litwą i Słowacją.

_________________________________________________

Zapraszamy do lektury raportu

Wszystkie działania z zakresu CSR oraz zrównoważonego rozwoju GAZ-SYSTEM opisuje każdego roku w sprawozdaniu niefinansowym, które jest dostępne dla wszystkich interesariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją za 2021 rok na stronie https://raport.gaz-system.pl/.

Materiały prasowe