Większość z nas nie dostrzega już inicjatyw, które wpisują się w ideę zrównoważenia wpływu na środowisko. Komunikacja proekologiczna dociera do nas już od wielu lat, a niektóre z podejmowanych przez firmy działań zaczęliśmy wszyscy traktować jako coś bardzo oczywistego. Ważne jest jednak, aby sukcesywnie kontynuować wprowadzanie w życie coraz to nowych pomysłów. Musimy jednak pamiętać, że każde, nawet najdrobniejsze działanie, zawsze prowadzi nas w kierunku poprawy funkcjonowania naszej planety. Do takich działań zalicza się program zrównoważonej sieci sprzedaży w BAT.

Programy zrównoważonego rozwoju wprowadzają już niemal wszystkie duże firmy, ale niektóre przykładają do nich szczególną wagę z uwagi na charakter prowadzonego biznesu. Takim przypadkiem jest BAT oraz należąca do firmy sieć sprzedaży eSmoking World posiadająca w swojej ofercie artykuły do wapowania i podgrzewania tytoniu.

Centralnym częścią działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w BAT jest zaktualizowany plan, który odzwierciedla zmiany zachodzące w naszym środowisku zewnętrznym. W BAT szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie szkodliwości działalności firmy na zdrowie. Firma dąży do tego, by wyprzedzać oraz spełniać zmieniające się oczekiwania konsumentów, oferować im satysfakcjonujące możliwości wyboru oraz ograniczać ryzyka zdrowotne. Większy nacisk kładziony jest na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i doskonalenie zarządzania środowiskowego. BAT wciąż pozostaje oddany idei, by pozytywnie oddziaływać na nasze otoczenie.

Inwestycje w badania naukowe pomagają tworzyć lepsze jutro

Program zrównoważonego rozwoju BAT jest integralną częścią strategii zawierającej zobowiązanie do zmniejszenia wpływu działalności na zdrowie i otoczenie, noszącej nazwę A Better Tomorrow (z ang. Lepsze Jutro). Duży nacisk kładzie się też tu na uświadamianie dorosłym konsumentom nikotyny różnych możliwości wyboru w zakresie dostępnych produktów.

Asli Ertonguc, General Manager BAT na Polskę i kraje bałtyckie: - Nasza globalna strategia mówi między innymi o celu, jakim jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych wobec tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a tym samym stałe zmniejszanie wpływu naszej działalności na otoczenie. Jednym z jej elementów jest oferowanie użytkownikom nikotyny nowych alternatywnych wyborów, potencjalnie mniej ryzykownych dla zdrowia i środowiska. Status „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu musi być odpowiednio poparty naukowo, dlatego tak ważne jest inwestowanie w naukę

i zaawansowane badania laboratoryjne prowadzone w różnych ośrodkach na świecie, także w Polsce.

W myśl naszej strategii, „Lepsze Jutro” to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych.

Recykling wymaga współdziałania

Mimo, że wspomniana strategia została wprowadzona w 2020 r., zawarte w niej wartości nie są dla BAT niczym nowym, bo już od ponad 20 lat firma zamawia niezależne raporty badające wskaźniki ESG i co ważne, na bieżąco określa kluczowe obszary, które mają największe znaczenie dla wszystkich interesariuszy. Rok temu sieć eSmoking World odwoływała się w swojej Quality Campaign do takich wartości, jak lojalność, odpowiedzialność za środowisko naturalne, jakość produktów i rzetelna informacja na temat redukcji ryzyk zdrowotnych związanych z używaniem produktów zawierających nikotynę. Bardzo ważnym elementem tych działań było i jest bezwzględne przestrzeganie zakazu sprzedaży wyrobów znajdujących się w ofercie osobom nieletnim. Sieć konsekwentnie trwa przy tych deklaracjach.

W ostatnim czasie wprowadzane są kolejne rozwiązania służące jeszcze większemu „zrównoważeniu” działań. Należące do eSW punkty sprzedaży (nawet te, których powierzchnia zgodnie z prawem tego nie wymaga), zostały wyposażone w pojemniki do zbierania zużytych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy tytoniu. Oprócz celu recyklingowego, mają one także docelowo służyć również składowaniu zużytych przez konsumentów kartridży, które są wyrobem jednorazowym. Co ważne – same pojemniki są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu.

BAT zawarł umowę z jedną z największych spółek w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na 95-proc. poziom recyklingu z urządzeń zwracanych przez konsumentów. Pojemniki do ich zbierania są zlokalizowane w ponad 300 punktach na terenie całego kraju. Bardzo duże znaczenie ma tu też odpowiedzialne zachowanie konsumentów sieci, którzy mogą wyrzucić zużyte opakowanie po produkcie do specjalnego pojemnika i tym samym przyczynić się do wysiłków na rzecz planety.

Obieg zamknięty dla produktów

W ramach programu zrównoważonej sieci sprzedaży radykalnie ograniczono też w punktach eSmoking World produkcję materiałów drukowanych, a w przyszłości wszędzie mają być one zastąpione informacją prezentowaną na monitorach będących już elementem wyposażenia kilkunastu najbardziej prestiżowych punktów sieci. Ograniczenie zużycia papieru uzyskano także dzięki wprowadzeniu systemu reklamacji, w którym nie jest on już wykorzystywany, a także dzięki specjalnemu programowi szkolenia doradców klienta, który zakłada dostarczanie informacji w wersji online, a nie materiałów drukowanych.

Obecnie w całej Grupie BAT rozwijana jest nowa strategia gospodarki obiegowej dla produktów wszystkich kategorii. Przyjmując zasady gospodarki obiegowej firma będzie mogła dostarczać konsumentom lepsze produkty, zoptymalizuje procesy operacyjne i zmniejszy całkowity wpływ na środowisko, a to oznacza mniejsze zużycie plastiku, mniej odpadów i więcej recyklingu. Chodzi o to, aby w mądry sposób projektować produkt i mieć świadomość, co się będzie z nim działo po zużyciu przez konsumenta.

Już teraz w BAT zidentyfikowano kilka obszarów, w których można podjąć szybkie działania. Dotyczą one usunięcia silikonowych nakładek, plastikowych wkładów w produktach nowych kategorii czy też redukcję wykorzystywania opakowań kartonowych i folii polipropylenowej.