Program wspierania inwestycji pomaga uzyskać niezbędne wsparcie finansowe branżom, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki

Podczas kolejnej wideokonferencji z cyklu #IdeaRozwojuBiznesu Karolina Król-Skowyrska oraz Zofia Kilian z Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mówiły o programie grantów dla przedsiębiorców na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Ekspertki PAIH wyjaśniały, jakie kryteria trzeba spełnić, by zostać zakwalifikowanym do przyznania grantu, przedstawiły również mapę pomocy regionalnej i rozkład finansowania na poszczególne województwa. Opisały również, na jakiego typu inwestycje będzie można uzyskać dotację.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011–2030 daje firmom szansę na szybki rozwój i realizację dużych inwestycji, które bez wsparcia publicznego mogłyby nie powstać. Z racji kluczowej pozycji w budowaniu silnej gospodarki opartej na nowych technologiach sektor MŚP może zyskać niezbędne wsparcie finansowe z budżetu państwa łatwiej niż inni.

Beneficjentem pomocy publicznej może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej i sposobu finansowania. Istotna jest jednak wielkość przedsiębiorstwa: mniejsze z nich mają bardziej preferencyjne warunki uzyskania wsparcia i mogą uzyskać nieco wyższe dofinansowanie w ramach programów grantowych – wyjaśniła Zofia Kilian. Dodała, że wsparcie nowych inwestycji odbywa się na podstawie pakietu pomocy regionalnej, który jest określony dla każdego państwa członkowskiego UE. – Niektóre polskie województwa mają różną intensywność pomocy. Jest to wartość, która pokazuje jaki procent kosztów kwalifikowalnych projektu może zostać pokrytych przez różne formy finansowania publicznego. W przypadku rejonów na wschodzie Polski wsparcie może wynieść do 50 proc. – mówiła Zofia Kilian.

Pulę pomocy publicznej można wykorzystać za pomocą różnych instrumentów, takich jak: zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na okres 10–15 lat czy grant gotówkowy przyznawany na podstawie programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030. Programem zajmuje się PAIH, a grant jest przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jego celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające określone przez UE kryteria – zaznaczyła Karolina Król-Skowyrska. Ekspertka PAIH wspomniała również, że wsparcie w ramach Programu będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nowy projekt inwestycyjny, aby spełniać warunki konkursu grantowego, powinien być inwestycją w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związane np. z utworzeniem nowego zakładu lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej już istniejącego. Dodatkowo może on dotyczyć dywersyfikacji produkcji zakładu przez wprowadzenie dotychczas niewytwarzanych produktów. Co istotne, rozpoczęcie inwestycji jest możliwe dopiero po złożeniu wniosku o udzieleniu pomocy publicznej.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dzieje się to proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań – podkreśliła Karolina Król-Skowyrska.

Retransmisję konferencji można obejrzeć na profilu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Facebooku.

Program grantowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii sprzyja tworzeniu warunków dla wzrostu dochodów Polaków, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. To z kolei wpisuje się w główne cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Założeniem jest, by wzrost dochodów oraz wzrost PKB wynikał bezpośrednio ze wzrostu produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw. Wymaga to większego niż obecnie poziomu inwestycji w polskiej gospodarce. Dlatego program dostosowuje politykę państwa w zakresie wspierania inwestycji do założeń SOR. Celem głównym Programu MRiT – zgodnie z filarem „Kapitał dla rozwoju” SOR – jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Darmowe konferencje dla przedsiębiorców
Cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas spotkań, które odbywają się we wtorki i czwartki przez pięć tygodni do 8 grudnia włącznie, omówione zostaną najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia takie jak transformacja cyfrowa, efektywność energetyczna i zielona gospodarka. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
BACH