Rząd planuje zmiany w tzw. ustawie przesyłowej, które mają na celu dodanie nowych projektów przesyłowych oraz objęcie nią projektów dystrybucyjnych o napięciu powyżej 100 kV, znaczących ze względu na wyprowadzanie energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych planowane jest w IV kw.

"W związku z skutecznym funkcjonowaniem specustawy przesyłowej do strategicznych inwestycji w sieć przesyłową, która pozwala na ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz przyśpieszenie niektórych etapów inwestycyjnych, proponuje się, po pierwsze, dodanie nowych, kluczowych projektów przesyłowych oraz poszerzenie załącznika również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 100 kV, kluczowych dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych" - czytamy w wykazie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu skróceniu ulegnie proces uzyskiwania pozwoleń publicznoprawnych przez inwestorów, jak również zastosowanie znajdzie m.in. uproszczony model uzyskiwania gruntów pod te inwestycje. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego nakładanego na organy jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, proponuje się ograniczenie listy inwestycji dystrybucyjnych jedynie do tych najbardziej kluczowych, podano także.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań ma mieć również pozytywny wpływ na realizację polityki energetyczno-klimatycznej rządu oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności odbiorców energii elektrycznej w Polsce poprzez umożliwienie zwiększenia liczby przyłączeń instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.

W perspektywie średnio- i długoterminowej pozwoli to na ograniczenie cen energii elektrycznej sprzedawanej w Polsce. Co więcej, ustawa będzie miała korzystny wpływ na rozwój regionalny, poprzez zwiększenie przepustowości sieci dostępnych dla nowo przyłączanych podmiotów, wskazano.

Rozwój sieci dystrybucyjnych ma przyczynić się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów rządowych wspierających rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

W celu przyśpieszenia inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną kluczową dla systemu elektroenergetycznego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, projektowana regulacja proponuje poszerzenie katalogu projektów przesyłowych wymienionych w załączniku do specustawy przesyłowej oraz objęcie niektórych inwestycji dystrybucyjnych reżimem tejże ustawy, połączonych ściśle z inwestycjami operatora systemu przesyłowego.

Ma to pozwolić na skrócenie istotnych projektów inwestycyjnych, w których do 80% czasu zajmuje przygotowywanie stosownej dokumentacji inwestycyjnej oraz uzyskiwanie przez inwestora zgód administracyjnych wymaganych przez prawo.

(ISBnews)