Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Prawo to przysługuje również w przypadku remontu budynku lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i odnosi się do wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-proc. stawką VAT, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-proc. VAT. Materiały, od których przysługuje zwrot VAT, zostały wyszczególnione w rozporządzeniu ministerialnym.

Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Wniosek może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Do wniosku należy załączyć kopię pozwolenia na budowę oraz faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Zwrot przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada: prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której wymagane jest takie pozwolenie. We wniosku należy wykazać kwotę zwrotu do przysługujących limitów na podstawie własnych obliczeń w oparciu o ustawowe kryteria. Kwota zwrotu będzie uzależniona od tego, czy dotyczy inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę oraz od faktu skorzystania wcześniej z wydatków w ramach ulg mieszkaniowych.

Maksymalnie można odliczyć 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 30 mkw. (dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę) lub 70 mkw. (gdy wymagane jest pozwolenie na budowę) i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego określanego przez GUS (ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku). W przypadku korzystania wcześniej z ulg mieszkaniowych kwota zwrotu jest równa 55,23 proc. VAT wynikającego z faktur, ale nie więcej niż 9,959 proc. kwoty stanowiącej wcześniej wspomniany iloczyn.

PRZYKŁAD:

JAK USTALIĆ LIMIT ZWROTU

Podatnik składa 27 czerwca 2007 r. wniosek o zwrot VAT, gdyż wydał w latach 2006-2007 na materiały budowlane kwotę 97 600 zł brutto, które wykorzystał do rozbudowy domu mieszkalnego, wymagającej pozwolenia na budowę. Wszystkie materiały były przed 1 maja 2004 r. objęte 7-proc. stawką VAT. Kwota VAT uprawniająca do ubiegania się o zwrot wyniesie 17 600 zł. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszana przez GUS dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów mieszkaniowych za IV kwartał 2006 r. wyniosła 2619 zł. Podatnik musi zatem wyliczyć kwotę limitu odliczenia, która wyniesie 22 540 zł (12,295 proc. x 70 mkw. x cena 1 mkw.), czyli 12,295 proc. x 70 x 2619 zł. Następnie wylicza właściwy zwrot VAT, który wyniesie 12 000 zł (68,18 proc. x kwota VAT z faktur), czyli 68,18 proc. x 17 600 zł. Ponieważ kwota zwrotu VAT (12 000 zł) nie przekracza przysługującego limitu (22 540 zł), urząd skarbowy zwróci ją podatnikowi w całości.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl