Finanse
Będzie wniosek o nowelizację przepisów, która rozszerzyłaby możliwość przekazywania informacji stanowiących tajemnicę zawodową organom ścigania. Chodzi o usprawnienie wykrywania przestępstw na rynku kapitałowym. Komisja Nadzoru Finansowego prześle do resortu finansów propozycję zmian w tym zakresie. Potrzebę zmiany przepisów zauważyła Najwyższa Izba Kontroli po sprawdzeniu działalności KNF w kwestii nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi. Mimo pozytywnej oceny izba wskazała na konieczność zwiększenia skuteczności organu i usprawniłyby prowadzone przez komisję postępowania.
Zdaniem Naczelnej Izby Kontroli w wykrywaniu naruszeń i przestępstw pomogłoby uprawnienie organów ścigania do stosowania technik operacyjnych i rozpoznawczych. Chodzi tu o działania prewencyjne podejmowane przez policję w celu zapobieżenia przestępstwu, wykrycia czy ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów. Obecnie, zgodnie z art. 19 ustawy o policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze zm.) możliwe jest to tylko w przypadku niektórych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, np. przeciwko życiu czy obrotowi gospodarczemu. Zdaniem NIK policja powinna mieć też prawo działać w przypadku spraw dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa na rynku kapitałowym.
W ocenie NIK celowe byłoby też rozszerzenie uprawnień pracowników KNF do przekazywania organom ścigania, m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Obecnie, zgodnie z art. 149 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) udostępnianie służbom takich informacji jest możliwe wyłącznie na ich żądanie i w bardzo ograniczonym zakresie.
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się z tymi konkluzjami i obiecała przesłać odpowiednie wnioski do Ministerstwa Finansów. Zaznaczyła jednak, że poruszana kwestia była już przedmiotem wystąpień do resortu w 2012 r. Wtedy jednak nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
W trakcie kontroli wykryto też przypadki zwłoki w części prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowań. „W zakresie realizacji zaleceń dotyczących skrócenia czasu trwania postępowania administracyjnego i przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury będzie możliwe po wzmocnieniu etatowym UKNF. Z tego tytułu wystąpimy do ministra finansów z wnioskiem o przydzielenie dodatkowych środków, co pozwoliłoby skrócić czas postępowań” – zapowiedział Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, w stanowisku skierowanym do prezesa NIK.
Kontrola NIK objęła okres od początku 2012 r. do końca I połowy 2014 r.
19 aktów oskarżenia wniesiono w zeszłym roku z zawiadomień KNF