Na przełomie lat 2014 oraz 2015 zaczęło obowiązywać wiele nowych przepisów regulujących różnorodne aspekty związane z rejestracją oraz sprawozdawczością spółek handlowych. Ustawodawca zdecydował się bowiem w ostatnim okresie nie tylko na nowelizację kluczowych aktów prawnych, tj. ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), lecz także ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 931 ze zm.), ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz innych aktów prawnych normujących rejestrację spółek dla celów podatkowych oraz statystycznych.
Niektóre spośród zmian zaczęły obowiązywać już w grudniu 2014 r., inne w styczniu 2015 r., a część wejdzie w życie dopiero 1 kwietnia 2016 r. Z uwagi na znaczny zakres omawianych zmian, a także różne ramy czasowe ich obowiązywania postanowiliśmy usystematyzować informacje. Podzieliliśmy zmiany według grup podmiotów, których one dotyczą. Niżej wymieniamy najważniejsze:
1. Podmioty wpisane do rejestru KRS, w tym spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje itp.:
● nowy obowiązek złożenia informacji o dniu kończącym rok obrotowy (w okresie od 15 stycznia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.),
● zmiany w sposobie rejestracji nowych podmiotów i nadawania im numerów NIP, REGON oraz rejestracji jako płatnika składek (od 1 grudnia 2014 r.),
● obowiązek dostosowania wpisu w zakresie przedmiotu działalności podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do nowych wymogów – od 1 grudnia 2014 r., w rejestrze wpisywanych może byćnie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 1 grudnia 2019 r.);
2. Spółki handlowe, zarówno osobowe, jak i kapitałowe:
● obowiązek dołączenia zgody osób reprezentujących dany podmiot, likwidatorów i prokurentów na pełnienie funkcji zamiast składania wzoru podpisu (od 15 stycznia 2015 r.),
sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu właściwemu organowi podatkowemu (od 1 stycznia 2015 r.);
3. Spółki jawne osób fizycznych i spółek partnerskich:
● obowiązkowe składanie sądowi rejestrowemu corocznych oświadczeń o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (od 15 stycznia 2015 r.);
4. Spółki jawne i komandytowe:
● możliwość rejestracji spółki przez internet (od 15 stycznia 2015 r.),
● możliwość podejmowania niektórych uchwał, w tym zmiany umowy spółki oraz składania sprawozdań finansowych, przez internet (od 1 kwietnia 2016 r.),
● możliwość powołania prokurenta przez internet (dla nowych spółek od 15 stycznia 2015 r., w pozostałym zakresie od 1 kwietnia 2016 r.);
5. Spółki kapitałowe:
● likwidacja obowiązku składania umowy lub statutu do właściwego urzędu skarbowego;
6. Spółki z o.o.:
● w konsekwencjach braku aktualizacji adresu członka zarządu (od 15 stycznia 2015 r.),
● skrócenie okresu funkcjonowania spółki z o.o. w organizacji zawartej za pośrednictwem systemu internetowego (od 15 stycznia 2015 r.),
● możliwość podejmowania niektórych uchwał, w tym zmiany umowy spółki oraz składania sprawozdań finansowych, przez internet (od 1 kwietnia 2016 r.),
● możliwość powołania prokurenta przez internet (dla nowych spółek od 15 stycznia 2015 r., w pozostałym zakresie od 1 kwietnia 2016 r.).
Ważne nowelizacje
● ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4)
● ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161)