Finansowanie budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych, emisja zielonych obligacji, wsparcie rozwoju zeroemisyjnego transportu oraz zmian w sektorze wydobywczym - Bank Pekao S.A. realizuje cele ESG i wspiera w tym samym swoich klientów. W 2021 r. sfinalizował ważne projekty.

Równowaga - słowo klucz, również w biznesie. To właśnie do równowagi odnosi się pojęcie ESG (ang. environmental, social and corporate governance), czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, której zależy na - przykładających coraz większą wagę do polityki zrównoważonego rozwoju - klientach i inwestorach.
Wiele przedsiębiorstw na całym świecie podejmuje dziś decyzje na podstawie ESG. Nie inaczej jest w Banku Pekao S.A., jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W strategii ESG, która obowiązuje do 2024 r., Bank Pekao zobowiązuje się zwiększyć swoje zaangażowanie w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska naturalnego. Celem jest zorganizowanie finansowania nowych projektów w latach 2021-2024 na kwotę co najmniej 30 mld zł, z czego 8 mld zasili projekty zielone i społeczne, a 22 mld zł bank planuje przeznaczyć na wsparcie emisji zielonych obligacji swoich klientów.
- Neutralność klimatyczna to nasz wspólny cel - zgodnie z naszą strategią chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej. Deklarujemy pełne wsparcie dla finansowania projektów zrównoważonych, mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji CO2, produkcję energii ze źródeł odnawialnych czy adaptację do zmian klimatu. Cieszymy się, że już w minionym roku z sukcesem mogliśmy być partnerem w realizacji proekologicznych inwestycji naszych klientów, a kolejne projekty przed nami - mówi Beata Frankiewicz-Boniecka, dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Pekao S.A.

Energia słoneczna i wiatr

Bank aktywnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. Zaangażował się we współfinansowanie budowy największej w Polsce farmy fotowoltalicznej, realizowanej przez PAK PCE Fotowoltaika. Sfinansowana z kredytu (kwota kredytu 175 mln PLN) inwestycja o mocy 70 MWp (watt-peak, maksymalna energia, którą wygenerować mogą panele fotowoltaiczne w standardowych warunkach) zlokalizowana jest na terenach po odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w gminie Brudzew w województwie wielkopolskim i zajmuje ponad 100 ha.
- Cieszę się, że w naszym portfolio znalazł się projekt o tak dużej skali. Jesteśmy przygotowani, aby w przyszłości finansować kolejne tego typu inicjatywy - zapowiada Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
Pekao angażuje się również w budowę farm wiatrowych. Bank sfinansował budowę największej lądowej farmy w Polsce spółki Potęgowo Mashav (tę umowę zawarto w 2019 r.). Zlokalizowana na Pomorzu farma Potęgowo ma moc 220 MW i składa się z 81 turbin wiatrowych. Jak szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który również jest zaangażowany w to przedsięwzięcie, projekt pozwala zredukować emisję CO2 o ponad 514 tys. ton rocznie.

Zielone samorządy

Ważnym partnerem banku są samorządy terytorialne. Pekao współorganizował pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji samorządowych na kwotę 50 mln zł. Pieniądze (wartość całej emisji sięgnęła 418 mln zł), zostały przeznaczone na sfinansowanie projektów w niskoemisyjny transport miejski oraz oczyszczanie ścieków w Łodzi.
Emisja zielonych obligacji otworzyła nową ścieżkę do pozyskiwania pieniędzy przez samorządy. Coraz więcej inwestorów traktuje bowiem inwestycje w bezpieczne, prośrodowiskowe aktywa samorządowe jako swój wkład w walkę ze zmianami klimatu.
Sukces pierwszego projektu zachęcił Łódź do kolejnych tego typu działań, tym razem do pierwszej emisji zielonych obligacji w branży gospodarki odpadami. 400 mln zł zasili budżet Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania-Łódź i pozwoli stworzyć Łódzkie Centrum Recyklingu. Celem jest ponad czterokrotne zwiększenie liczby ton odpadów przekazywanych do recyklingu - z 12 tys. w 2020 r. do 52 tys. w 2025 r. W ramach podpisanej w grudniu 2021 r. umowy Bank Pekao będzie pełnił funkcję agenta: programu, emisji, kalkulacyjnego, zabezpieczeń oraz dokumentacyjnego.
Z kolei we Wrocławiu Pekao było agentem programu emisji obligacji za 491 mln zł na sfinansowanie inwestycji poprawiających standard komunikacji miejskiej. Chodziło m.in. o zakup 21 klimatyzowanych, niskopodłogowych tramwajów, modernizację używanego taboru oraz remont dwóch zajezdni tramwajowych w stolicy Dolnego Śląska.
- Udział w finansowaniu inwestycji samorządowych jest wpisany w nasze DNA, robimy to skutecznie od wielu lat. W tym wypadku szczególnie cieszy nas, że mogliśmy przyczynić się do inwestycji w nowoczesną komunikację publiczną, poprawiającą komfort życia mieszkańców, a przy tym oszczędną, bezemisyjną i przyjazną dla środowiska naturalnego - mówi Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao S.A.
Również w 2021 r. konsorcjum banków Pekao oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisało ze spółką Tramwaje Śląskie umowę finansowania na kwotę 496 mln zł modernizacji sieci tramwajowej w miastach Śląska i Zagłębia. Banki objęły obligacje w równych częściach, w finansowanie zaangażowano również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze posłużą na dalszą realizację programu inwestycyjnego, z którego spółka kupuje nowoczesne tramwaje, a do 2023 r. zmodernizuje ponad 100 km torów.
W ciągu ostatnich 11 lat bank sfinansował inwestycje w transport publiczny na kwotę blisko 6 mld zł.
ikona lupy />
foto: materiały prasowe

Transformacja energetyki

Pekao wspiera transformację energetyczną w Polsce, organizując finansowanie innowacyjnych projektów lidera rynku paliwowo-energetycznego. Bank był jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji na międzynarodowym rynku 7-letnich zielonych obligacji PKN Orlen o wartości 500 mln euro. Środki mają być przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów w zakresie energii odnawialnej, czystego transportu czy zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Co ciekawe, popyt na obligacje sięgnął ponad 3 mld euro, a ich zakupem byli zainteresowani przede wszystkim inwestorzy z zagranicy.
Obligacje z zielonym certyfikatem - pierwszym dla emisji dokonywanej przez spółkę niefinansową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - są notowane na rynkach regulowanych: Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
- W przypadku tej transakcji ważne jest, że mamy do czynienia z emisją na międzynarodowym rynku, w organizacji której Bank Pekao odgrywa kluczową rolę. To istotne, ponieważ chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla dużych polskich firm, które finansują się na zagranicznych rynkach, zdobywają kontrakty eksportowe czy dokonują przejęć za granicą - wyjaśnia Jerzy Kwieciński.
Pekao zostało także wyłącznym koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji PKN Orlen o wartości 1 mld zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej, powiązanej z poziomem ratingu ESG spółki (ESG-linked), co oznacza, że może ona zostać zwiększona w przypadku spadku ratingu. PKN Orlen przeobraża się w koncern multienergetyczny.
- Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce konsekwentnie bierzemy udział we wszystkich znaczących emisjach obligacji korporacyjnych. W przypadku tej transakcji z dumą chciałbym podkreślić fakt, że byliśmy jedynym bankiem zaangażowanym w jej obsługę oraz że to kolejna w ostatnim czasie inicjatywa pokazująca nasze zaangażowanie w projekt wspierający kwestie środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i wysokie standardy ładu korporacyjnego. A jednocześnie jest to duża, biznesowa transakcja zrealizowana w trudnym czasie pandemii - zwraca uwagę Jerzy Kwieciński.

Górnictwo bardziej eko

Pekao wspiera także w transformacji branżę wydobywczą. Bank odpowiada za wyemitowanie zielonych obligacji grupy Farmur, producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Ich wartość to 400 mln zł. Wpływy z emisji spółka zamierza przeznaczyć na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów.
W ten sam trend wpisuje się projekt realizowany z PAK PCE Fotowoltaika. Inwestycja zlokalizowana jest na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, gdzie jeszcze w lutym 2021 r. wydobyta została jego ostatnia tona.
Zmiany Pekao wprowadza również wewnątrz własnej organizacji. Bank dołączył do inicjatywy ONZ United Nations Global Compact, potwierdzając tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia Zasad UN Global Compact do swoich strategii. United Nations Global Compact zrzesza aktualnie ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów, które opierają swoją działalność na 10 uniwersalnych zasadach z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.
Na 2022 r. bank zapowiada udział w kolejnych dużych projektach swoich klientów, wspierających realizację strategii ESG.
MBI
partner
ikona lupy />
foto: materiały prasowe