Przedstawiciele związku proponują, aby w budownictwie stosować niższą stawkę VAT dla budownictwa mieszkaniowego realizowanego także systemem gospodarczym. Zachowanie obniżonej stawki VAT w obszarze budownictwa mieszkaniowego jest możliwe na gruncie prawa europejskiego (VI Dyrektywa oraz traktatowa suwerenność polityk społecznych państw członków UE). Oznacza to, że objęcie obniżoną stawką VAT wszystkich składowych budownictwa, jak tereny, materiały budowlane, usługi geodezyjne, projektowe itd. zależy od woli państwa członkowskiego. Niezastosowanie dla budownictwa mieszkaniowego obniżonej stawki spowoduje dalszy wzrost cen w budownictwie, co oznaczać będzie zmniejszenie dostępności mieszkań. Dodatkowo spowoduje ograniczenie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, co oznaczać będzie wzrost dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych. Równocześnie spowoduje wzrost szarej strefy, co oznaczać będzie ograniczenie wpływów do budżetu, pogorszenie sytuacji konkurencyjnej rzetelnych.