Po oficjalnej akceptacji przez Komisję Europejską programów operacyjnych na lata 2007-2013 będą mogły ruszyć pierwsze konkursy. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wdrażane za pomocą Programu Kapitał Ludzki. Zbliża się termin rozpoczęcia konkursów.
Program Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na stojące przed Polską wyzwania związane z odnowioną Strategią Lizbońską. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ma się do tego przyczynić cały szereg działań, na realizację których przeznaczymy w latach 2007-2015 aż 11,4 mld euro. Środki te będą wdrażane za pomocą dwóch uzupełniających się komponentów: centralnego, wdrażanego przez poszczególne ministerstwa, oraz regionalnego, realizowanego przez samorządy województw. W ramach komponentu centralnego pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie funkcjonowania systemów i instytucji. Natomiast w ramach komponentu regionalnego - na pomoc dla osób i grup społecznych. Warto zaznaczyć, że w ramach komponentu regionalnego wdrażanych będzie aż 62 proc. wszystkich pieniędzy dostępnych w Programie Kapitał Ludzki.
W ramach Programu Kapitał Ludzki dofinansowanie uzyskają projekty ukierunkowane na pomoc osobom bezrobotnym np. w postaci szkoleń, poradnictwa zawodowego czy dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Dodatkowo wsparcie będą mogły uzyskać inicjatywy mające na celu promocje alternatywnych form zatrudnienia oraz zwiększanie mobilności geograficznej osób pozostających bez pracy. Równolegle będziemy wspierać instytucje rynku pracy tak, by świadczone przez nie usługi na rzecz osób bezrobotnych miały jak najwyższą jakość.
Po drugie, wspierane będą działania związane z integracją społeczną. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty umożliwiające rozwój aktywnych form integracji poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia i przezwyciężania barier w powrocie na rynek pracy m.in. osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (szkolenia, poradnictwo, zwiększanie mobilności).
W ramach PO KL będą wspierane projekty umożliwiające pracownikom i przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmian zachodzących w gospodarce. Wzmacnianiu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw będą służyły m.in. szkolenia oraz studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników. Działania te przyczynią się do promocji nowych rozwiązań w zakresie organizacji i form pracy, jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wspierana będzie edukacja. Realizowane będą projekty wspierające funkcjonowanie całego systemu oświaty, jak np. projekty zwiększające efektywność systemu kształcenia nauczycieli, projekty mające na celu doskonalenie programów nauczania czy wdrażanie innowacyjnych narzędzi nauczania. Równocześnie realizowane będą projekty wspierające rozwój szkół - tzw. programy rozwojowe obejmujące m.in. dodatkowe zajęcia, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Szczególny nacisk zostanie położony na wsparcie szkolnictwa zawodowego, na jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Finansowane będą także stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Realizowane będą także projekty służące wzmocnieniu potencjału administracji rządowej i samorządowej, a także działania wspierające rozwój dialogu społecznego oraz potencjału organizacji pozarządowych.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest wielkim przedsięwzięciem, dającym szansę wprowadzenia w życie wielu projektów, które zgłaszać może szeroka gama beneficjentów. Liczymy na to, że okażą się oni aktywni w staraniach o fundusze.
MONIKA NIEWINOWSKA
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Monika Niewinowska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / DGP