Przedsiębiorca wnioskujący o kredyt bankowy musi spełnić określone wymogi, jakie stawia mu bank. Musi przejść ocenę zdolności kredytowej potwierdzającą, że inwestycja jest uzasadniona z punktu widzenia ekonomicznego, możliwa do zrealizowania i faktycznie rentowna. Oczywiście bank nie jest tutaj gwarantem powodzenia przedsięwzięcia. Dokonuje jednak bezstronnej weryfikacji pomysłu inwestycyjnego, co znacznie ogranicza ryzyko jego niepowodzenia. Zwraca m.in. uwagę na dotychczasowe wyniki finansowe firmy, otoczenie w którym funkcjonuje, jej doświadczenie. Patrzy na trendy związane z branżą, wreszcie ocenia ekonomiczne uzasadnienie planowanej inwestycji. Weryfikuje przede wszystkim poprawność przyjętych założeń dotyczących m.in. zdolności do obsługi zadłużenia, generowania dodatkowych przychodów z planowanej inwestycji, rentowności firmy, ryzyk związanych z funkcjonowaniem nowej inwestycji.
Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie finansowe przygotowuje wniosek i biznesplan. Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania firmy, a zwłaszcza planowanej inwestycji. Przedsiębiorca we wniosku musi jednoznacznie określić, jakie będą efekty realizowanego projektu i przestawić je m.in. w postaci wskaźników produktu, rezultatu oraz wskaźników oddziaływania. Poprzez te elementy rozumiemy wzrost zatrudnienia, utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie produkcji, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży firmy i zyski firmy.
Biznesplan dostarcza natomiast szczegółowych informacji będących potwierdzeniem dla przyjętych przez przedsiębiorcę założeń w zakresie oczekiwanych efektów inwestycji.
W przypadku SPO WKP 2.3. instytucja analizująca wniosek oceniała m.in. wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik zadłużenia oraz prezentowane we wniosku wskaźniki produktu i rezultatu na okres najbliższych pięciu lat od momentu udzielenia dofinansowania. Elementy te były oceniane w ramach analizy merytoryczno-ekonomicznej i posiadały stosunkowo wysoką wagę w przyjętej skali oceny wniosku.
W przypadku ostatniej edycji SPO WKP 2.2.1 uzyskanie pozytywnej oceny inwestycji przez bank w postaci promesy kredytowej było dla firmy szczególnie korzystne. Promesa załączona do wniosku o dofinansowanie stanowiła potwierdzenie, iż przedsiębiorca spełnia kryteria w ocenie techniczno-ekonomicznej, tzn., że jest on w stanie prawidłowo i zgodnie z terminami zrealizować planowaną inwestycję.
Instytucja oceniająca wniosek o dotacje zaakceptowała ocenę przedsiębiorcy dokonaną przez bank. Uprościło to procedurę oceny wniosku, a przedsiębiorcy dało pewność, że po uzyskaniu promesy kredytowej od banku może liczyć na pozytywną weryfikację w zakresie analizy techniczno-ekonomicznej.
MARIUSZ NOWAK
specjalista ds. funduszy europejskich, Centrum Obsługi Małych Przedsiębiorstw, Fortis Bank Polska
Mariusz Nowak, specjalista ds. funduszy europejskich, Centrum Obsługi Małych Przedsiębiorstw, Fortis Bank Polska / DGP