Reklama

Z badania Top Employers 2022 wynika, że trzy najważniejsze priorytety HR w Polsce to: wspieranie zmian organizacyjnych i kulturowych, rozwijanie umiejętności przywódczych i zaangażowanie pracowników. Patrząc globalnie, pierwszy priorytet pozostaje na tym samym miejscu, na drugim światowe organizacje stawiają strategię HR, a na trzecim rozwój przywództwa. W Polsce z roku na rok rośnie znaczenie rozwoju kompetencji przywódczych. W czasach kryzysu silne przywództwo jest jednym z kluczowych elementów ochrony biznesu, który bezpośrednio przekłada się zarówno na budowanie zaangażowania pracowników, jak i na kulturę organizacyjną.

Angażuj i pytaj

Oprócz corocznego badania zaangażowania, które w Polsce przeprowadza 79 proc. firm, coraz częściej pracodawcy pytają pracowników o zdanie podczas krótkich badań pulsowych. Aż 57 proc. polskich firm robi to kilka razy w roku, 4 proc. raz w miesiącu. W programie Top Employers 2022 organizacje określiły trzy najważniejsze obszary wymagające poprawy, na podstawie wyników badania zaangażowania:

1. Pakiet wynagrodzeń

Reklama

2. Możliwości rozwoju

3. Równolegle: docenianie (ang. recognition) oraz work life balance/well-being.

Dodatkowo biorąc pod uwagę stale rosnący odsetek pracowników, który deklaruje chęć zmiany pracy w 2022 r. z powodu niezadowolenia z wynagrodzenia, będzie to rzeczywiście jedno z największych wyzwań, przed którymi staną działy HR w tym roku.

Pandemia boleśnie odbija się na zdrowiu psychicznym pracowników, co przekłada się na zaangażowanie. Dlatego Top Employers, oferując szeroką gamę działań well-being, szczególny nacisk kładą na ochronę zdrowia psychicznego. I tu również zgodnie z zasadą pytania pracowników o ich potrzeby okazuje się, że 80 proc. polskich Top Employers angażuje pracowników w projektowanie działań well-being.

Pracownicy coraz częściej korzystają z pomocy psychologa, biorą udział w szkoleniach, webinarach dotyczących ochrony zdrowia. Coraz częściej też pomoc ta oferowana jest ich członkom rodziny. Jednak nawet najlepsza oferta nie zatrzyma pracownika, jeżeli relacja między nim a szefem nie będzie oparta na empatii, rozmowie, zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.

Z roku na rok wzrasta również odsetek polskich firm, które uwzględniają opinię pracowników przy tworzeniu standardów etycznych (82 proc.), angażują ich w budowanie kultury różnorodności i integracji (74 proc.) oraz biorą pod uwagę preferencje dotyczące programów zrównoważonego rozwoju (78 proc.).

Postaw na rozwój technologii

Pandemia w znaczny sposób przyspieszyła digitalizację procesów HR. Top Employers już od dłuższego czasu wykorzystują sztuczną inteligencję, chatboty, Big Data, roboty, wirtualną rzeczywistość do pozyskiwania pracowników, budowania zaangażowania i automatyzacji pracy. W badaniu Top Employers 2022, 79 proc. certyfikowanych firm w Polsce (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku) zdefiniowało wizję, w jaki sposób technologia przyczynia się do ogólnego doświadczenia pracowników i następnie jest motorem zmian i doskonalenia. Zaś aż 96 proc. zapewnia pracownikom łatwy, intuicyjny i prosty dostęp do powszechnie używanych usług/serwisów HR, które mogą sami obsługiwać. Natomiast obszarem, w którym pozostaje jeszcze sporo do zrobienia, jest dostęp do wskaźników HR. Nie zmienił się rok do roku odsetek firm (86 proc.), w których menedżerowie mają dostęp do raportów integrujących różne informacje o pracownikach, dzięki którym mogą łatwiej i szybciej podejmować decyzje dotyczące członków zespołu. Również niewielki wzrost – o 3 punkty procentowe – widać w kwestii udostępniania menedżerom wskaźników HR w sposób interaktywny, za pomocą dashboardów, co pozwala na szybszy sposób filtrowania, tworzenia raportów i odpowiednich zestawów danych, dokonywania porównań itp.

Dbaj o elastyczne środowisko pracy

Obecnie elastyczność – rozumiana bardzo szeroko – jest jedną z najbardziej pożądanych cech, i to zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Możliwość rozwoju w elastycznym środowisku pracy jest tym, co często przesądza o wyborze oferty pracy. Choć coraz większa liczba pracodawców rozumie konieczność kreowania elastycznego środowiska pracy, to znajduje się ono dopiero na 12., przedostatniej pozycji wśród priorytetów strategii HR. Jeśli do tego dodać, że kreowanie kultury opartej na zaufaniu i transparentności znajduje się na 7. miejscu, można śmiało wysnuć wniosek, że są to elementy, które potrzebują zdecydowanie większej uwagi pracodawców.

Przed wybuchem pandemii badania przeprowadzone wśród Top Employers na całym świecie wykazały, że 56 proc. z nich oferowało możliwość pracy zdalnej. Ostatnia edycja programu pokazała, że 81 proc. certyfikowanych na świecie Top Employers wprowadziło politykę pracy z domu, w Polsce zaś – 89 proc. Organizacje oferują przy tym różny stopień elastyczności.

Wprowadzenie na szeroką skalę pracy z domu w wielu firmach dało nowy impuls do uelastyczniania zatrudnienia. Praca zdalna okazała się skuteczna i możliwa do realizacji dla wielu pracowników. Jednak obecnie życie części organizacji będzie również toczyło się w biurach. Wynika to często z profilu działalności, ale również z potrzeb pracowników, którzy z jednej strony chwalą sobie choćby oszczędność czasu na dojazdy, z drugiej borykają się z poczuciem izolacji czy depresją. Zatem pracodawcy będą musieli od nowa spojrzeć na kwestię elastyczności i dostosować hybrydowy system do potrzeb biznesu i pracowników.

Pytania na przyszłość

Balansujemy pomiędzy dwoma światami. Jeden już odszedł bezpowrotnie, drugi próbuje stworzyć nowe ramy i granice. Przed nami budowanie nowej rzeczywistości, opartej na odpowiedziach na fundamentalne pytania. Zarówno przed pracodawcami, jak i pracownikami czas nauki, jak maksymalnie wykorzystać narzędzia i wirtualny świat biznesu, i jak połączyć go z tzw. ludzkim biznesem. Gdzie leżą granice ingerencji pracodawcy w życie i zdrowie pracownika, jak zarządzać zdalnymi zespołami, jak budować zaufanie? W roku 2022 będziemy mieć do czynienia z ciągłym wzrostem znaczenia programów well-beingowych, wprowadzaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii i oparciem decyzji na badaniach, analizach i danych. A wygrają te firmy, które będą łączyć te elementy z poszukiwaniem spójności, poczucia sensu i wyższego celu oraz zachowaniami zgodnymi z wartościami.

foto: materiały prasowe
foto: materiały prasowe
foto: materiały prasowe