Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 30 maja 2007 r. regulującym szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy w zakresie omawianego działania, o środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa i sprzedaży hurtowej produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu WE. Pomoc kierowana będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do tzw. przedsiębiorstw pośrednich, zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub posiadających obrót nieprzekraczający 200 mln euro.

Inwestycje podlegające dofinansowaniu mogą dotyczyć m.in. budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów, zakupu maszyn i urządzeń, linii technologicznych, produkcyjnych i magazynowych systemów informatycznych, systemów zarządzania jakością czy środków transportu.

Aby wydatki w ramach planowanych inwestycji mogły być uznane za kwalifikowane (podlegające refundacji), powinny zostać poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wyjątek stanowią koszty ogólne (do których zalicza się m.in. przygotowanie kosztorysów, biznesplanu, projektów architektonicznych, budowlanych, technologicznych), które można ponosić już od 1 stycznia 2007 r. Nabycie rzeczy używanych, nabycie nieruchomości oraz podatek VAT nie będą podlegały refundacji. Rozpoczynając inwestycję tuż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, beneficjent realizuje projekt na własne ryzyko - w razie odmowy udzielenia pomocy nie będzie mógł wnieść żądania o zwrot poniesionych wydatków.

Planując inwestycje, należy zwrócić uwagę na maksymalny okres ich realizacji. Zakończenie projektu powinno nastąpić w terminie dwóch lat - gdy projekt składa się z jednego etapu, bądź w terminie trzech lat w przypadku projektu bardziej złożonego, kilkuetapowego. Terminy realizacji inwestycji mogą być dłuższe, w odniesieniu do składników inwestycji finansowanych leasingiem (raty leasingowe podlegają refundacji). W takim wypadku zakończenie projektu musi nastąpić w ciągu pięciu lat. Wskazane terminy liczone są od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Niezależnie od podanych reguł, projekty powinny być zakończone i rozliczone do 30 czerwca 2015 r.

W ramach działania premiowane będą mikro-, małe i średnie firmy - które mogą liczyć na zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości 40 proc. lub 50 proc., jeśli co najmniej 25 proc. ogólnej liczby produktów rolnych firma nabywa na podstawie zawartych na co najmniej rok umów z dostawcami surowców. Dla przedsiębiorstw pośrednich proponowane wsparcie wynosi 25 proc. Minimalna wartość dotacji na jeden projekt nie może być niższa niż 100 tys. zł, zaś maksymalna - przyznana jednemu beneficjentowi w całym okresie realizacji programu nie może przekroczyć 20 mln zł.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono okres karencji dla przedsiębiorców, którym w poprzednim okresie budżetowym przyznano dofinansowanie na projekt w ramach podobnego działania przeznaczonego na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Ci przedsiębiorcy będą mogli ponownie starać się o unijne wsparcie dopiero w roku następującym po roku, w którym złożyli ostatni wniosek o płatność dotyczący tego projektu.

MONIKA NAJGEBAUER-SŁOMKA

specjalista ds. funduszy europejskich Centrum Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw Fortis Bank Polska