KFK funkcjonuje jako fundusz funduszy PE/VC i realizuje program Wsparcie dla funduszy kapitałowych inwestujących w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Istotą jego działania jest inwestowanie w inne fundusze kapitałowe, które z kolei inwestują w przedsiębiorstwa z sektora MSP. Konieczność stworzenia funduszu wspierającego takie inwestycje oraz połączenia środków publicznych ze środkami inwestorów prywatnych wynika z dotychczasowego małego zainteresowania funduszy PE/VC oraz inwestorów projektami w segmencie MSP. Jest to zrozumiałe, ponieważ w porównaniu z dużymi inwestycjami oznaczają one relatywnie wyższe koszty przygotowania i monitorowania (w odniesieniu do zainwestowanego kapitału) oraz wyższe ryzyko. Zadaniem KFK jest zachęcenie inwestorów i funduszy PE/VC do dokonywania tego mało popularnego, lecz niezwykle istotnego z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, rodzaju inwestycji.

Z programu KFK skorzystają przede wszystkim fundusze kapitałowe, których strategia zakłada inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, w szczególności te innowacyjne i prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Wybrane w drodze otwartego konkursu ofert fundusze mogą liczyć na dokapitalizowanie ich przez KFK w wysokości 15-50 proc. środków pochodzących od inwestorów prywatnych. Dodatkowo KFK może sfinansować do 65 proc. kosztów związanych z przygotowaniem i monitorowaniem inwestycji funduszu, zmniejszając tym samym obciążenia inwestorów związane z finansowanymi przez nich kosztami działalności operacyjnej funduszu. Ponadto KFK traktuje inwestorów prywatnych na preferencyjnych warunkach co do zwrotu kapitału i podziału zysków z inwestycji.

Inicjatywy podejmowane przez KFK w segmencie MSP oznaczają również korzyści dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które zyskają szerszy dostęp do finansowania, którego ze względu na nieugruntowaną pozycję na rynku oraz brak odpowiedniej zdolności kredytowej nie pozyskałyby z innych źródeł. Fundusze kapitałowe wyłonione w konkursie ofert KFK będą inwestować w pojedyncze spółki do 1,5 mln euro. Zarządzający funduszem będą też wspierać spółki, dzieląc się swoim doświadczeniem, kontaktami biznesowymi oraz specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów, zarządzania i marketingu. Wszystko to w celu umożliwienia spółce jak najszybszego rozwoju i zwiększenia jej wartości.

W Polsce program KFK jest nowością, na świecie można znaleźć wiele przykładów podobnych inicjatyw rządowych, które odniosły duży sukces i przyczyniły się do rozwoju zarówno rynku PE/VC, jak i MSP w tych krajach. Przykładem może być Irlandzki fundusz Enterprise Ireland, który do 2005 roku dzięki Programowi kapitału zalążkowego i podwyższonego ryzyka realizowanemu w ramach programu funduszy strukturalnych UE na lata 2000-2006 zainwestował 183 mln euro w 15 funduszy kapitałowych, które z kolei zainwestowały w 98 spółek.Korzystając ze środków unijnych przewidzianych na realizację Działania 3.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz wzorując się na sprawdzonych światowych rozwiązaniach i adoptując je do lokalnych realiów, KFK spodziewa się powtórzyć sukces tych programów w Polsce.

ALEKSANDRA JARGOT

Krajowy Fundusz Kapitałowy, Bank Gospodarstwa Krajowego