Odpowiedź jest krótka. Proces podpisywania nie został wstrzymany, a przedsiębiorcy, którzy już przygotowują wnioski o refundację kosztów inwestycji, mogą to robić bez przeszkód. Zmiany we wzorze umowy dotyczą jedynie dostosowania go do nowego stanu prawnego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249, poz. 1832), zmieniającej zapisy m.in. działu V dotyczącego środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmianie uległ art. 205 ww. ustawy, do którego odnosi się par. 16 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie, znajdującego się na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl/dokumenty/umowy. We wzorze umowy zamiast odniesienia do art. 205 powinno znajdować się odniesienie do art. 211 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowo ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) zniosła obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od weksli. Natomiast we wzorze umowy o dofinansowanie w par. 2 ust. 3 pkt 10 znajduje się zapis, zgodnie z którym ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć do regionalnej instytucji finansującej, która przekaże te dokumenty beneficjentowi końcowemu (instytucji wdrażającej) weksel in blanco z potwierdzonym notarialnie podpisem wystawcy weksla, wraz z wypełnioną deklaracją wekslową, opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania; weksel in blanco po złożeniu stanowić będzie zabezpieczenie wykonania umowy przez ostatecznego odbiorcę (beneficjenta).

W związku z powyższym PARP podjęła decyzję o korygowaniu nieprawidłowego zapisu w umowie dotyczącego odniesienia do niewłaściwego artykułu w ustawie o finansach publicznych (art. 205 ust. 1 i 2) poprzez wstawianie i parafowanie prawidłowego zapisu (art. 211). Zostało to już zrobione po stronie PARP, umowy zostaną przesłane do regionalnych instytucji finansujących, gdzie przedsiębiorcy osobiście odbierają umowy i przy okazji parafują zmianę art. 205 na 211.

Natomiast w związku z zapisem dotyczącym opłaty skarbowej od weksla, informujemy, że beneficjenci nie będą wzywani do dostarczania weksli opłaconych do kwoty przyznanego dofinansowania. Dla ważności umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do RIF weksel in blanco z potwierdzonym notarialnie podpisem wystawcy weksla wraz z wypełnioną deklaracją wekslową w terminie 15 dni od podpisania umowy.

Doniesienia firm konsultingowych, powtarzane przez niektóre media, wprowadzają niepotrzebne zamieszanie wśród przedsiębiorców, tymczasem PARP podejmując szybkie działania dostosowawcze w trakcie podpisywania umów kieruje się dobrem przedsiębiorców. Wzór umowy zostanie zmieniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bez zbędnej zwłoki, natomiast właśnie oczekiwanie ze strony PARP na nowy wzór byłoby niepotrzebnym wstrzymywaniem całego procesu.

MONIKA KARWAT-BURY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości