Środki z funduszy unijnych przeznaczane są nie tylko na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne czy na inwestycje przedsiębiorstw. Dofinansowanie uzyskują także projekty mające na celu wsparcie polskiej rodziny. W największym stopniu wspomagają one matki i dzieci.

Kobiety mają utrudniony powrót do pracy po urlopach wychowawczych. Pracodawcy nadal w niewielkim stopniu wprowadzają elastyczne formy pracy na odległość, które byłyby ułatwieniem dla kobiet wychowujących dzieci. Zarówno w ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich, jak i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane są projekty szkoleniowe pozwalające mamom powrócić na rynek pracy, podnieść kwalifikacje zawodowe oraz połączyć życie zawodowe i rodzinne. Co więcej, w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal testowane są nowoczesne rozwiązania, które umożliwiałyby rodzicom łączenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Do tej pory z różnych form wsparcia z funduszy unijnych skorzystało prawie pół miliona kobiet, z czego większość stanowiły kobiety bezrobotne - 295 tysięcy. Natomiast ponad 100 tysięcy pracujących kobiet dostało szansę, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wsparcie kierowane jest również bezpośrednio do dzieci. Zarówno na początkowym etapie rozwoju dziecka, jak i podczas nauki w szkole. Z samych tylko stypendiów ułatwiających dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin dostęp do edukacji skorzystało dotąd już prawie 170 tysięcy uczniów i studentów. Istotne wsparcie dla najmłodszych stanowił również zakup 143,5 tysiąca komputerów do szkół, remont, budowa czy modernizacja około 100 boisk szkolnych i sal gimnastycznych czy też inwestycje w przedszkolach.

W latach 2007-2015 największe wsparcie dla rodziny kierowane będzie w ramach programu Kapitał Ludzki, w całości finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z przyjętymi założeniami każdy projekt będzie zawierał ocenę wpływu podejmowanych działań odpowiednio na sytuację kobiet i mężczyzn, uwzględniającą zróżnicowane potrzeby i oczekiwania przedstawicieli obu płci. W szczególności wsparcie dla kobiet realizowane będzie na poziomie Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna, a także Priorytetu VII - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, na który przeznaczono 3,7 mld euro. W ramach tych priorytetów promowane będą konkretne rozwiązania systemowe, ułatwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego. Możliwa będzie również realizacja projektów nakierowanych na ułatwianie matkom godzenie życia zawodowego i rodzinnego, takich jak rozwój alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia (np. telepraca) oraz tworzenia miejsc pracy dla osób należących do grup szczególnego ryzyka. Największy nacisk zostanie położony na aktywizację grup, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, szczególnie powracających do pracy po dłuższej przerwie (związanej m.in. z wychowywaniem dzieci). Ważnym elementem będzie także wyeliminowanie różnego rodzaju barier, jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji - szczególnie kobiet, które postrzegane są w sposób stereotypowy przez pracodawców jako pracownicy mniej dyspozycyjni i mniej mobilni zawodowo.

Warto pamiętać, że dzieci w przyszłej perspektywie nadal będą wspierane finansowo poprzez programy stypendialne. Ponadto w ramach Działania 3.6 - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych będzie można finansować dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla dzieci, które mają z nauką problemy. Natomiast najmłodsze dzieci oraz ich rodzice skorzystają, gdy na wsiach pojawiać się będzie więcej przedszkoli i zacznie być realizowane Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych, również alternatywne formy edukacji przedszkolnej.

Monika Niewinowska