Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić 100 proc. finansowania planowanej inwestycji już na etapie składania aplikacji. Zapewnienie całości finansowania projektu dotyczy zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.
W niektórych programach mogą zostać określone wytyczne co do źródeł finansowania projektów, jednak w przeważającej liczbie przypadków to od preferencji oraz kondycji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy zależy, czy przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków własnych, leasingu, kredytu bankowego, środków z funduszu inwestycyjnego czy też z wykorzystaniem montażu finansowego. Należy przy tym pamiętać, iż obowiązkiem wnioskodawcy jest dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej dokumentów finansowych, na podstawie których odpowiednia instytucja oceniająca będzie mogła stwierdzić, że projekt faktycznie ma zapewnione źródła finansowania. Wśród podstawowych dokumentów potwierdzających posiadanie finansowania znajdują się promesa lub umowa kredytowa, promesa leasingowa oraz zaświadczenie z banku o posiadaniu kredytu w rachunku bieżącym.
Mimo wymogu przedstawienia źródeł finansowania całości inwestycji na etapie składania wniosku, istnieją możliwości wprowadzenia pewnych modyfikacji w tym zakresie już po złożeniu aplikacji. Zmiany w zakresie źródeł finansowania planowanej inwestycji są dopuszczalne, pod warunkiem że nie zagrażają realizacji zadeklarowanych wskaźników, stanowiących odzwierciedlenie celów, a w związku z tym nie wpłyną negatywnie na zapewnienie trwałości projektu.
Wnioskodawca, już po złożeniu wniosku o dofinansowanie, może dokonać zmiany formy finansowania projektu, przechodząc na przykład z finansowania inwestycji kredytem bankowym na finansowanie z wykorzystaniem leasingu. Należy przy tym pamiętać, iż dokonanie modyfikacji w tym zakresie możliwe jest jedynie na etapie realizacji projektu oraz, co do zasady, wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do odpowiedniej instytucji dobrze umotywowany wniosek o wprowadzenie zmian, wyjaśniając zakres oraz przyczyny planowanych modyfikacji.
Wnioskodawca powinien pamiętać o konieczności poinformowania odpowiedniej instytucji o potrzebie oraz skali rozważanych modyfikacji jak najszybciej od momentu zaistnienia ich przyczyn.
Ponieważ każda modyfikacja dotycząca źródeł finansowania projektu powinna być zgłaszana przed wprowadzeniem w życie, wnioskodawca powinien wstrzymać się z dokonaniem zmiany do czasu podpisania umowy. Dopiero bowiem po tym fakcie może wystąpić o stosowny aneks. Planując dokonanie zmian w projekcie, wnioskodawca musi być również świadomy konsekwencji wiążących się z wprowadzeniem modyfikacji bez akceptacji odpowiednich instytucji. Działanie takie jest bowiem niezgodne z zapisami umowy oraz może być przyczyną nałożenia na beneficjenta sankcji w postaci konieczności zwrotu przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, a nawet trzyletniego zakazu ubiegania się o pomoc publiczną.
EWA RUTCZYŃSKA
konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Taxand
Ewa Rutczyńska, konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Taxand / DGP