Czeski bank centralny (CzNB) w opublikowanej w poniedziałek analizie konsekwencji ewentualnego wejścia przez Czechy do strefy euro stwierdził, że przyjęcie wspólnej waluty powinno jeszcze bardziej zwiększyć otwartość gospodarki kraju, ale wiąże się z ryzykiem utraty niezależnej polityki pieniężnej.

Przedstawiona analiza wymienia trzy grupy konsekwencji wejścia do strefy euro.

Przejście na wspólną walutę oznaczałoby wyeliminowanie ryzyka kursowego i obniżenie kosztów transakcyjnych w całym handlu z krajami strefy euro. „Za” przemawia również możliwość łagodzenia turbulencji i kryzysów ekonomicznych wewnątrz strefy euro przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z utratą niezależnej polityki pieniężnej.

Analitycy uznali, że wyrównywaniu poziomu gospodarczego Republiki Czeskiej z krajami wspólnej waluty nie towarzyszyło zrównywanie się poziomu cen i płac, co uznali za czynnik przemawiający przeciw zbyt wczesnemu przyjęciu euro. Jako ryzykowne ocenili różnice w strukturze czeskiej gospodarki, która w wyższym stopniu uzależniona jest od przemysłu niż ta strefy euro. Kolejnym zagrożeniem, według CzNB, jest przyszłość stabilności finansów publicznych, wynikająca m.in. ze starzenia się społeczeństwa i braku reform systemów emerytalnych i opieki zdrowotnej.

CzNB jest zdania, że oceniając wpływ przyjęcia wspólnej waluty, należy równocześnie oceniać sytuację w samej strefie euro. Zdaniem analityków nieznane są wszystkie potencjalne zobowiązania, które w związku z przyjęciem euro mogą powstać w przyszłości dla Republiki Czeskiej.

CzNB podkreślił, że analiza nie formułuje żadnych zaleceń dotyczących wspólnej waluty.