Oznacza to, że PARP będzie kontynuował dofinansowania do szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw, które do tej pory były realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, tzw. Działanie 2.3. W ramach PO KL na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych przeznaczono ponad 500 mln euro, a więc dwukrotnie więcej niż w latach 2004-2006.

Nowy budżet obejmuje okres od 2007 do 2013 roku, natomiast faktycznie środki te będą dostępne prawdopodobnie od 2008 roku, kiedy zostaną ogłoszone nabory wniosków na projekty szkoleniowe. Przyjmując, że wnioski muszą zostać ocenione, a dofinansowanie przyznane, pierwsze oferty tańszych szkoleń i studiów z nowej puli środków pojawią się na rynku w II kwartale 2008 r. Nie można jednak zapominać, że jeszcze do marca 2008 r. można korzystać z dofinansowanych szkoleń w ramach starego programu SPO RZL, na rynku działa nadal kilkaset firm, które oferują dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia.

W nowym okresie programowania nie tylko firmy szkoleniowe, ale również bezpośrednio przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników. Kolejną zmianą będzie podział na projekty regionalne i ponadregionalne. Tylko te ostatnie będą dofinansowywane przez PARP w ramach PO KL. Regionalne projekty szkoleniowe otrzymają dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez urzędy marszałkowskie województw.

W ramach wspomnianego II priorytetu PARP będzie realizować dwa działania. Pierwszy z nich to: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet 504 mln euro). Przewiduje ono dofinansowanie ogólnopolskich i ponadregionalnych szkoleń i studiów podyplomowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników niezależnie od wielkości firmy. Dofinansowaniu będą podlegały zarówno szkolenia zamknięte przygotowane w oparciu o indywidualną strategię firmy, jak i szkolenia otwarte oferowane przedsiębiorstwom w całej Polsce i realizowane na terenie całego kraju. Ponadto przewiduje się realizowanie projektów promujących podnoszenie kwalifikacji zawodowych, badań i analiz służących wprowadzaniu nowych form uczenia się oraz promujących współpracę pomiędzy środowiskiem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami.

Druga możliwość to Działanie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet 168 mln euro.). Ma ono na celu poprawę jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Przewiduje się realizację projektów mających na celu rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci (np. Krajowy System Usług) poprzez rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych, standardów świadczonych usług informacyjnych i doradczych a także szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji oraz instytucji szkoleniowych. Działanie przewiduje również dalsze wsparcie systemu punktów informacyjnych dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą.

Monika Karwat-Bury

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości