W latach 2004-2008 środki dla osób niepełnosprawnych dostępne są w ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich - Działaniu 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, które wdrażane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego działania realizowanych jest 216 projektów o łącznej kwocie dofinansowania z UE 301,6 mln złotych. Od początku programu z pomocy skorzystało 12,5 tysiąca osób niepełnosprawnych. Jest to ciągle niewystarczająca liczba, biorąc pod uwagę fakt, że 14 proc. mieszkańców Polski ma orzeczony mniejszy lub większy stopień niepełnosprawności.

W ramach wspomnianego Działania 1.4 dofinansowane były m.in. warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, programy szkoleniowe on-line dla osób niepełnosprawnych. Wspierano także dostosowywanie do potrzeb niepełnosprawnych alternatywnych form pracy, takich jak telepraca, praca przez internet, praca w niepełnym wymiarze godzin.

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL również udało się zrealizować liczne projekty. W sumie pomocą objętych zostało 1767 beneficjentów. Jednym z ciekawszych było Partnerstwo dla Rain Mana. Miało ono na celu aktywizację zawodową dorosłych osób z autyzmem.

W ramach nowej puli środków dostępnych na lata 2007-2015 planujemy kontynuować wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych. Chcemy, aby projekty były zróżnicowane, aby odpowiadały na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych. O środki z funduszy będzie mogła się starać każda osoba lub instytucja, która miała doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierzamy kierować wielowymiarowe wsparcie w dziedzinie edukacji, szkoleń, wyrównywania szans na rynku pracy oraz integracji społecznej. Na następne siedem lat do dyspozycji będzie 11 mld euro w ramach EFS, z czego ok. 3 mld euro będą mogły być wykorzystane na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych będą mogły być realizowane w ramach działania 1.3 w programie Kapitał Ludzki. Promowane będą elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia. Z kolei poprzez działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych stworzone zostaną warunki dla równego dostępu do edukacji. Będą mogły być realizowane projekty dotyczące dostosowywania budynków i pomieszczeń szkolnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych a także wynajem lub zakupu dla nich środków transportu.

Wsparcie dla niepełnosprawnych dostępne jest także w ramach regionalnego komponentu programu, w VII Priorytecie - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej. Chcemy poprzez Działania 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz Działania 7.3 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wspierać inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także organizować szkolenia podnoszące kwalifikacje osób niepełnosprawnych i poradnictwo zawodowe.

MONIKA NIEWINOWSKA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego