Dobrowolne poddanie badaniom materiałów do izolacji cieplnej jest ważnym narzędziem zwiększania zaufania konsumentów do jakości wyrobów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako kontynuator działań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach od 2005 r. prowadzi współpracę międzynarodową w zakresie badań materiałów do izolacji cieplnej na forum Grupy Laboratoriów Zarejestrowanych KEYMARK powołanej w celu zapewnienia poprawności i rzetelności wykonywania badań przewodności cieplnej. Warunkiem udziału w tych pracach było wykazanie zdolności do prowadzenia badań przewodności cieplnej z dokładnością do ± 1,5 proc.
(w przypadku laboratoriów „nieeksperckich” wystarczające jest prowadzenia tych badań z dokładnością do
± 3,0 proc.). Obecnie Grupa Laboratoriów Zarejestrowanych skupia 23 europejskie laboratoria, w tym gronie jesteśmy jedyną jednostką z Polski. Co więcej, profesjonalizm i specjalistyczna wiedza pozwoliły na dołączenie do elitarnej Grupy Eksperckiej (Keymark Expert Group), w której znajdują się przedstawiciele ośmiu europejskich laboratoriów zarejestrowanych (Łukasiewicz-IMBiGS jest jedynym z Europy Środkowej i Wschodniej).

Działania w ramach grupy eksperckiej, w tym oceny wzajemne (audity) oraz porównania międzylaboratoryjne, pozwalają na prowadzenie wymiany doświadczeń oraz udoskonalanie dotychczasowych procedur badawczych i opracowanie nowych metod. Celem tej współpracy jest również rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z badaniami, m.in.:
• zapewnienie warunków badania w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej,
• przygotowanie próbek do badań, w tym kondycjonowanie w zależności od produktów (np. dla wyrobów higroskopijnych),
• badanie „mokrych próbek”,
• badanie wyrobów o grubościach przekraczających możliwości pomiarowe wynikające z konstrukcji aparatów do badań,
• badanie w niskich temperaturach,
• porównanie przewodności cieplnej w wyższych temperaturach przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych,
• badania nowych materiałów izolacyjnych, w tym materiałów o niskiej wartości przewodności cieplnej (panele próżniowe, materiały porowate, aerożele).
Dzięki uzyskanemu doświadczeniu w zakresie badań przewodności cieplnej w roku 2021 możliwy był nasz udział w badaniach związanych z przygotowaniem nowego materiału odniesienia do pomiarów przewodności cieplnej (ERM – European Reference Material) dla szerszego niż jest obecnie zakresu temperaturowego zleconego przez Komisję Europejską (Joint Research Centre). W badaniach uczestniczyły wyselekcjonowane instytuty eksperckie o najlepszych kompetencjach pomiarowych z obszaru Europy, między innymi z Niemiec (FIW, Monachium, MPA Stuttgard), Francji (LNI), Danii (DTI).
Działalność ekspercka w zakresie pomiarów przewodności cieplnej stanowiła podstawę do zaoferowania usług komercyjnych dotyczących badań i certyfikacji KEYMARK. Jest to znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobów z normami europejskimi. Certyfikacja tym znakiem jest dobrowolna. W odróżnieniu od wymaganej przepisami rozporządzenia CPR oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, prowadzącej do znakowania CE ograniczonej jedynie do deklarowanych przez producentów właściwości wyrobów związanych ze spełnieniem przez obiekty budowlane wymagań podstawowych, certyfikacja znakiem KEYMARK obejmuje wszystkie właściwości określone w normach wyrobów. Jest to więc ważne narzędzie zwiększania zaufania odbiorców do jakości wyrobów.
W zakresie wyrobów do izolacji cieplnej nasza oferta jest obecnie jedyną taką ofertą w Polsce – żadna inna krajowa jednostka nie ma jej w swoim zakresie usług. Upoważnienie do prowadzenia działań w ramach programu certyfikacji KEYMARK posiadają następujące komórki organizacyjne Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:
• Centrum Jakości i Certyfikacji (lokalizacja w Katowicach) jako upoważniona jednostka certyfikująca, zakres upoważnienia obejmuje wyroby produkowane fabrycznie do izolacji cieplnej w budownictwie oraz wyroby produkowane fabrycznie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych,
• Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” (Oddział Zamiejscowy w Katowicach) jako laboratorium zarejestrowane, zakres upoważnienia obejmuje wyroby produkowane fabrycznie do izolacji cieplnej w budownictwie.
nieznane