W celu rozliczenia zrealizowanej inwestycji przedsiębiorca składa sprawozdanie okresowe z realizacji projektu oraz wniosek o płatność łącznie z odpowiednią dokumentacją poświadczającą faktyczne poniesienie wydatków inwestycyjnych. Co do zasady, dokumentacja ta powinna składać się z potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (np. rachunki, listy płac) wraz z dowodami zapłaty (np. kopie wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności). W przypadku faktur lub innych dowodów księgowych wyrażonych w walutach obcych, dokument powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania operacji gospodarczej lub dnia dokonania płatności. Należy porównać wysokość obu kursów i przeliczyć kwotę na fakturze wg kursu niższego. Wynika to z zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448.2004 z dnia 10 marca 2004 r., zgodnie z którym prowizje od wymiany walut i różnice kursowe nie są kosztem kwalifikowanym.

Przykład:

Przedsiębiorca chce załączyć do wniosku fakturę z 10 stycznia 2007 r. na kwotę 1000 euro. Zgodnie z wyciągiem bankowym, płatność za fakturę została dokonana 30 stycznia 2007 r.

W celu wyliczenia kosztu kwalifikowanego należy porównać kurs z dnia 10 stycznia 2007 r. (1 euro = 3,8898 zł) i 30 stycznia 2007 r. (1 euro = 3,9385). Niższy kurs obowiązywał 10 stycznia i według niego należy przeliczyć kwotę wyrażoną w euro.

Wydatkiem kwalifikowanym będzie więc kwota 3889,80 zł (1000 euro x 3,8898).

Należy pamiętać, iż faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane na odwrocie w taki sposób, aby widoczny był bezpośredni związek wydatku z realizacją inwestycji. W szczególności opis dowodu księgowego powinien zawierać następujące informacje:

  • numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach danego programu wsparcia;
  • nazwę projektu;
  • adnotację: Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR/EFS oraz ze środków budżetu państwa.
  • wskazanie kategorii i podkategorii wydatku, do której odnosi się dany dokument księgowy (np. koszy inwestycyjne - maszyny i urządzenia);
  • informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentu księgowego;
  • w przypadku gdy wydatek podlega pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy wskazać podstawę prawną zgodnie z ww. ustawą.

Jeśli kwalifikowana jest jedynie część wydatku, na odwrocie faktury lub innego dowodu księgowego należy podać sposób jego wyliczenia.

Faktury uwzględniające zaliczki, zadatki, kaucje i inne warunki dokonywania płatności, będące przedmiotem indywidualnych negocjacji lub wynikające z zapisów umów, powinny zawierać dodatkowy komentarz odnośnie do zasad rozliczeń z kontrahentami. Do wniosku o płatność warto załączyć także kopię kontraktu z dostawcą (w szczególności w przypadku dokumentowania wydatku fakturą pro forma). Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, wątpliwości odnośnie do danego dowodu księgowego i w najgorszym przypadku zakwestionowanie jego refundacji.

Agnieszka Bauer

konsultant Accreo Taxand