Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Każdego roku wpływy z turystyki są coraz większe. W ostatnich latach zagraniczna turystyka przyjazdowa staje się dla wielu krajów jednym z ważniejszych motorów wzrostu gospodarczego. Aby zaspokoić potrzeby cudzoziemców, oferta produktowa turystyki przyjazdowej musi spełniać kilka warunków.

Po pierwsze - należy dokonać analizy atrakcyjności turystycznej obszaru, na którą składają się walory krajoznawcze, przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe. Na terenie Polski znajdują się liczne wartościowe obiekty historyczne, atrakcje krajoznawcze, parki narodowe i krajobrazowe oraz unikalne w skali europejskiej tereny przyrodnicze, m.in. Kraina Tysiąca Jezior, Puszcza Białowieska. Po drugie - należy zbadać preferencje turystów. Podjęcie tego kroku jest niezbędne do określenia elementów produktu turystycznego, tj. rdzenia, produktu rzeczywistego i poszerzonego. Zbadanie preferencji turystów pozwala określić profil odwiedzających region, zidentyfikować ich potrzeby, a także przygotować prognozy dotyczące preferencji podczas kolejnych przyjazdów. Po trzecie - pamiętajmy, aby ustalić warianty produktu turystycznego. Po uzyskaniu informacji na temat popytu na usługi turystyczne na danym obszarze należy do każdego segmentu docelowego dobrać odpowiednie elementy produktu turystycznego. Ostateczne warianty produktu turystycznego mają stanowić podstawę do dalszego rozwoju turystyki w regionie.

Wśród czynników wpływających na rozwój turystyki polityka państwa zajmuje szczególną pozycję. W wielu krajach, w tym również europejskich, dochody z turystyki stanowią ważną część dochodów narodowych. Państwo dysponuje wieloma instrumentami, za pomocą których może wpływać na kształtowanie popytu i podaży turystycznej. Do najważniejszych instrumentów polityki turystycznej należą: tworzenie i egzekwowanie prawa turystycznego, wpływ na zagospodarowanie turystyczne, kategoryzacja bazy noclegowej, zwolnienia i ulgi fiskalne, kształcenie kadr. Istotnym elementem polityki turystycznej państwa jest także troska o stan środowiska naturalnego oraz walorów turystycznych. Najważniejsza rola państwa polega na tym, żeby koordynować działalność różnych instytucji i sektorów gospodarki w taki sposób, aby interesy rozwoju turystyki nie kolidowały z rozwojem innych gałęzi przemysłu oraz rolnictwa, ale się wzajemnie uzupełniły, przynosząc korzyści całej gospodarce.

Turystykę współczesną cechuje szczególnie bogata i różnorodna treść ekonomiczna. Jej znaczenie polega głównie na zwiększaniu dochodów regionów recepcyjnych. Często mamy do czynienia z sytuacją, gdy przepływy (transfery) turystyczne, stanowiące istotę ekonomicznych funkcji turystyki, odbywają się z obszarów rozwiniętych gospodarczo lepiej do regionów słabszych pod tym względem. Czasami rozwój turystyki jest jedyną alternatywą dla rozwoju gospodarczego. Korzyści dla państw z turystyki są ogromne, np.: wpływy dewizowe (z noclegów i usług), przyspieszenie procesów przystosowawczych do norm światowych (poprawa standardów świadczonych usług), pozytywny wpływ na zatrudnienie (tworzenie nowych miejsc pracy) oraz efekt mnożnikowy - pieniądze wydane przez gościa zagranicznego stają się przedmiotem obiegu tworząc nowy dochód. Dlaczego więc Polska miałaby pozostać w tyle i nie wykorzystać ogromnej szansy, jaką jest promocja naszego kraju poprzez rynek turystyczny?

PIOTR KAMIŃSKI

konsultant departamentu projektów europejskich, Doradztwo Gospodarcze DGA