Monika Karwat-Bury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Efektem innowacji jest często zastrzeżenie praw do wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego albo praw autorskich, co zapewnia wyłączne prawo do wprowadzenia innowacji do obrotu przez pewien czas i gwarantuje opłatę za wykorzystanie wynalazku.

Proces innowacyjny jest bardzo kosztowny, naśladownictwo już nie. Bez ochrony własności intelektualnej ponoszenie nakładów na innowacje może być nieopłacalne. W Polsce zaledwie 16 proc. średnich i tylko 7 proc. małych firm zgłosiło w 2004 roku wynalazki do ochrony. Aby zachęcić przedsiębiorstwa do zwiększenia aktywności w tym zakresie, PARP będzie wspierała proces ochrony własności intelektualnej poprzez działania opisane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w Priorytecie 5 - Dyfuzja innowacyjności, Działanie 4 - zarządzanie własnością intelektualną. Budżet działania wynosi 39 mln euro. Celem jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym uzyskiwanie ochrony praw własności przemysłowej.

Działanie ma zwiększyć liczbę zgłoszeń praw własności przemysłowej składanych za granicą i ułatwić realizację ochrony. Dofinansowane będą również projekty zwiększające świadomość praw i możliwości ochrony własności przemysłowej oraz korzyści płynących z objęcia rozwiązań ochroną.

Dofinansowanie moża otrzymać m.in. na:

  • pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem kosztów dotyczących znaków towarowych) obejmujących koszty przygotowania zgłoszenia przez rzecznika patentowego, opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego, koszty tłumaczenia, wznowienia zgłoszenia;
  • koszta związane z postępowaniem w zakresie:

- unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;

- unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wskutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny;

- stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;

■ projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach (w tym projekty promocyjne i informacyjne mające na celu wzrost świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej).

W przypadku pierwszych dwóch typów projektów grupą, która będzie mogła starać się o pomoc, będą przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy chcieliby opatentować swoje wynalazki. Dotacje będą udzielane w trybie konkursowym, wsparcie otrzymają projekty, które otrzymają wymaganą do dofinansowania minimalną liczbę punktów. W przypadku trzeciego projektodawcami będą przedsiębiorcy, agencje PR, organizacje otoczenia biznesu.

MONIKA KARWAT-BURY,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości