Innowacje to podstawa do budowania opartej na wiedzy i nowych technologiach cyfrowych gospodarki 4.0, a automatyzacja i sztuczna inteligencja w polskich firmach technologicznych przyczyniają się do wzrostu polskiego potencjału gospodarczego – to główne wnioski ze zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) konferencji „Horyzont Innowacji”.

Przedstawiciele świata nauki, prywatnego biznesu, firm technologicznych i przemysłu, a także reprezentanci administracji rządowej oraz eksperci tworzący polski ekosystem nowych technologii podsumowali 25 listopada w Warszawie to, co działo się wokół innowacji w ostatnich latach, i wskazali kierunki rozwoju tego obszaru w kilkuletniej perspektywie.
Branża start-upów i firm technologicznych rośnie w Polsce jak na drożdżach. Rośnie też apetyt na innowacje. Prelegenci zastanawiali się, jak ten apetyt zaspokoić i szukali obszarów, które dla krajowej gospodarki będą dawać największe korzyści. Mówili również o tym, jak wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność na rynku start-upów, żeby w pełni wykorzystać polski potencjał rozwojowy.
NCBR łączy biznes z nauką
Profesor dr hab. Andrzej Stanisławek, przewodniczący Rady NCBR, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że współpraca nauki i prywatnego biznesu to główne składowe sukcesu w dziedzinie innowacji. Naukowiec stwierdził, że aby dwa światy mogły ze sobą współpracować, potrzebne jest wsparcie instytucji, która ma odpowiednie zaplecze, wykształconych pracowników i środki finansowe. Jego zdaniem NCBR, wykorzystując swoje doświadczenia z ostatnich kilkunastu lat, nie jest już tylko dysponentem środków publicznych, który zamawia innowacje na rynku. Profesor Stanisławek podkreślił, że rządowa agencja spełnia również rolę niezbędnego łącznika, który urealnia pomysły innowatorów i start-upowców.
Nowe technologie odpowiedzią na kryzysy
U progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej najistotniejsze staje się projektowanie narzędzi wspierających dobre warunki do tworzenia i wdrażania innowacji m.in. po to, by przeciwdziałać ogólnoświatowym kryzysom. Zdaniem prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego z Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), członka komitetu nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN), nie da się skutecznie odpowiadać na współczesne wyzwania bez aktywnej, dojrzałej i odpowiedzialnej roli państwa, które wspiera polskich naukowców. – Dostrzeżenie potrzeby rozwoju nauki pozwala nam sprostać wyzwaniom współczesności. Ochrona klimatu, transformacja energetyczna, rozwój sektora cyfrowego i sztucznej inteligencji – w tych obszarach u podstaw leżą osiągnięcia naukowców, które warunkują postęp – mówił.
Według Konopczyńskiego rozwój nauki wymiernie wspierają agendy rządowe takie jak NCBR. – Tego typu instytucje są kluczowe w procesie wspierania rozwiązań technologicznych. Jako akcelerator rozwoju innowacyjności NCBR dostrzega wartość osiągnięć polskiej nauki poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych i umożliwianie wdrożenia ich w życie – stwierdził naukowiec.
Tę opinię podziela dr inż. Wojciech Kamieniecki. Dyrektor NCBR mówił, że to właśnie w innowacjach poszukuje się dziś odpowiedzi na przeciwdziałanie zmianom klimatu czy skutkom pandemii. – Tradycyjne motory napędzające gospodarkę już nie wystarczają. Współczesność wymaga od nas coraz aktywniejszego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dynamika tych poszukiwań jest coraz szybsza, a punkty odniesienia dla kolejnych faz rozwoju są na osi czasu coraz bliżej siebie – podsumował Wojciech Kamieniecki.
Konferencja NCBR „Horyzonty Innowacji” to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu polskiego udziału w europejskim programie Horyzont Europa oraz namysłu nad projektowaniem narzędzi wspierających innowacyjność w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które są następcami programów Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.