Pomimo ubiegłorocznej nowelizacji ustawy system zamówień publicznych obowiązujący w Polsce jest nadal bardziej restrykcyjny od unijnego, dlatego procedury wymagają dalszej decentralizacji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało się na kolejny krok w kierunku dalszej liberalizacji procedur i przygotowało kolejną nowelizację ustawy, która została podpisana przez Prezydenta RP 25 kwietnia 2007 r.
Dla samorządowców najważniejszą zmianą jest rozszerzenie stosowania procedury uproszczonej, która umożliwi szybsze i sprawniejsze prowadzenie postępowań o niższej wartości. Oznacza to, że nie ma wymogu żądania wszystkich dokumentów, które potwierdzałyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Po nowelizacji uproszczona procedura będzie stosowana przy zamówieniach do 137 tys. euro w przypadku administracji rządowej, 211 tys. euro w przypadku samorządów i 422 tys. euro przy tzw. zamówieniach sektorowych.
Istotnym uproszczeniem dla samorządowców jest także brak możliwości składania odwołań i skarg przez oferentów, w przypadku zamówienia o wartości do 211 tys. euro. Jedyną formą ochrony prawnej będzie protest. Procedury przetargowe nie będą również stosowane, jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 14 tys. euro. Będzie to miało znaczenie przy realizacji przez gminy najmniejszych zamówień, które nawet przy drobnych zakupach, np. do domów pomocy społecznej, musiały uruchamiać procedurę przetargową. Przedsiębiorcy uzyskają także łatwiejszy dostęp do realizacji niewielkich usług, dostaw i robót budowlanych. Ważne jest jednak to, że przy zamówieniach podprogowych (poniżej 14 tys. euro) pamiętać należy o stosowaniu zasad równego traktowania i zachowania konkurencji.
Najistotniejsze zmiany w ustawie dotyczą rozpatrywania odwołań. Mają one na celu zwiększenie profesjonalizmu osób rozpoznających odwołania, a także podwyższenie jakości wydawanych przez nie orzeczeń i jednolitości orzecznictwa. Już 26 maja br. wejdą w życie przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na członków nowej instytucji - Krajowej Izby Odwoławczej powołanej przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza składać się będzie z nie więcej niż 100 członków orzekających zawodowo, mających wyłącznie wykształcenie prawnicze i co najmniej pięcioletnie doświadczenie. Członkowie Izby będą powoływani i odwoływani przez prezesa Rady Ministrów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nowa instytucja zastąpi obecnie działający arbitraż, a jej powstanie jest szansą na szybsze wyroki wyższej jakości.
Przewidujemy liczne rozwiązania ułatwiające udzielenie zamówienia. Będą to m.in. krótkie terminy składania ofert oraz możliwości odstąpienia od powołania komisji przetargowej. Nowelizacja wprowadza także wyraźną regulację, pozwalającą zamawiającemu na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający poinformuje przed upływem terminu o wyborze oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
Zmiany mają zapewnić szybszą i sprawniejszą absorpcję funduszy europejskich, zwłaszcza że w latach 2007-2015 Polska będzie miała do wykorzystania 67,3 mld euro.
Monika Niewinowska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Monika Niewinowska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / DGP