Koszty uzyskania przychodu zwolnionego nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania (na gruncie ustawy o p.d.o.p.) lub nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (według ustawy o p.d.o.f.). W obu przypadkach koszty takie nie obniżają podatku.

Do środków pomocowych może znaleźć zastosowanie wiele zwolnień - m.in. dla dotacji otrzymanych z budżetu państwa, od agencji rządowych oraz środków bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Można więc uważać, że jeśli otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony, to wydatki poniesione w toku procesu aplikacyjnego nie wpływają na wynik podatkowy. Jednak w wielu przypadkach takie podejście byłoby zbyt uproszczone. Często bowiem omawiane wydatki wiążą się nie tylko z dotacją, ale z całością prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - czego najlepszym przykładem są koszty związane z dotacjami inwestycyjnymi. Pogląd o możliwości zaliczenia wydatków związanych z dotacją inwestycyjną do bieżących kosztów podatkowych lub - co jest rozwiązaniem bardziej ostrożnym - ich włączenia do wartości początkowej środków trwałych jest obecny w interpretacjach władz skarbowych (por. np. decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Radomiu z 27 października 2005 r., nr 1463/WD/4117/1/14/162/05/EP). Kierując się tą argumentacją, nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzyma dotacji, wciąż powinien móc rozpoznać koszt związany z procesem aplikacyjnym - jako poniesiony celem uzyskania przychodu (zaliczając go do bieżących kosztów okresu).

Niestety, niekorzystne interpretacje wciąż nie należą do rzadkości. W zakresie dotacji pieniężnych na cele inne niż inwestycyjne otrzymywanych w perspektywie finansowej 2004-2006 dodatkową komplikację wprowadza interpretacja ministra finansów z 30 sierpnia 2006 r. (znak DD6-8213-8/06/DZ/412). Zdaniem ministra dotacje takie, otrzymane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, zasadniczo nie korzystają z wymienionych zwolnień. Ta kontrowersyjna interpretacja może w tym przypadku działać na korzyść przedsiębiorcy. Skoro do otrzymanej przez niego dotacji nie stosuje się zwolnienie podatkowe, wydatki poniesione celem jej pozyskania można uznać za koszt podatkowy.

Zalecanym rozwiązaniem jest więc wystąpienie z wnioskiem o wiążącą interpretację prawa podatkowego, w oparciu o którą można bezpiecznie rozpoznać koszt. Warto to uczynić zwłaszcza wtedy, gdy wydatki przedstawiają znaczną wartość. Są to przypadki nierzadkie.

HANNA FILIPCZYK

menedżer, Accreo Taxand