Pojawi się koszt w postaci wkładu niepieniężnego, który będzie mógł być wniesiony na rzecz projektu w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności. Wkład niepieniężny powinien polegać na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 par. 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (np. surowców), badań, pracy wysoko kwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy.

Kosztem kwalifikowanym będą mogły być niektóre opłaty finansowe i koszty gwarancji pod warunkiem, że nie są zakazane na mocy obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego. Kwalifikowane będą mogły być:

  • koszty otwarcia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu
  • koszty porad prawnych, opłaty notarialne, koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
  • n koszty audytu i koszty księgowości,
  • koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie.

Również odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych będą mogły być uznane za koszt kwalifikowany, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

  • odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania;
  • zakup nie był finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej;
  • kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu;
  • wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Zakup środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych będzie wydatkiem kwalifikowanym, jeśli będą one włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację, a wydatek będzie wydatkiem inwestycyjnym zgodnie z zasadami rachunkowości.

Analogicznie do zasad obowiązujących w latach 2004-2006 w nowym okresie programowania zakup gruntu lub nieruchomości niezabudowanej będzie wydatkiem kwalifikowanym tylko do wysokości 10 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Koszt zakupu nie będzie mógł przekroczyć wartości rynkowej terenu niezabudowanego, a wartość będzie musiała zostać potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Istotna z punktu widzenia przedsiębiorców jest także możliwość uznania za kwalifikowany koszt leasingu zarówno finansowego, operacyjnego, jak i leasingu zwrotnego.

Monika Karwat-Bury

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości