W latach 2004-2008 projekty z zakresu turystyki finansowane są przede wszystkim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ZPORR zostało wyodrębnione działanie nakierowane na rozwój turystyki i kultury - Działanie 1.4. Wsparcie z niego uzyskało ponad 120 projektów o wartości dofinansowania ze środków unijnych przekraczającej 717 mln zł. Projekty w ramach ZPORR realizowane na obszarach wiejskich, podlegających restrukturyzacji, zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 200 mln zł. Na rozwój turystyki wydaliśmy ponad 900 mln zł ze środków ZPORR.

Przedsięwzięcia turystyczne mogły także uzyskać wsparcie z innych programów: Rozwój zasobów ludzkich, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz programie rolnym.

Do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski przyczyniają się przede wszystkim dobra infrastruktura komunikacyjna oraz ciekawe obiekty turystyczno-rekreacyjne. Jednym z naszych priorytetów, wskazanych w Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015, jest poprawa infrastruktury społecznej i technicznej, w tym infrastruktury turystyki. Z kolei w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 - 2013 wskazuje się na wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji.

Wsparcie w wysokości 411 mln euro zamierzamy przeznaczyć z programu Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Dwa działania dotyczyć będą wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie oraz wsparcia projektów inwestycyjnych o charakterze ponadregionalnym dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych. Możliwa będzie realizacja projektów z zakresu tworzenia nowych Polskich Ośrodków i Punktów Informacji Turystycznej na rynkach zagranicznych, a także remontu i modernizacji infrastruktury turystycznej związanej z turystyką wodną, rozbudowy infrastruktury poprawiającej dostępność do atrakcji turystycznych, budowy lub rozbudowy obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk, zagospodarowania obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne, budowy lub adaptacji sieci obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz wyposażenia punktów informacji turystycznej i oznakowania szlaków turystycznych. Działania te będą wdrażane przez Polską Organizację Turystyczną.

Regiony natomiast na wsparcie turystyki przeznaczyły ponad 765 mln euro.

MONIKA NIEWINOWSKA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego