MONIKA NIEWINOWSKA
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
W latach 2004–2008 wsparciem unijnym objęto 104 zakłady opieki zdrowotnej oraz zakupiono 1156 sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego. Wartość wszystkich projektów z zakresu regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia wyniosła ponad 400 milionów złotych. W latach 2007–2015 za priorytetowe uważamy wsparcie przede wszystkim infrastruktury służby zdrowia (zakup sprzętu medycznego, remont szpitali), zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w usługi informatyczne (system powiadamiania ratowników, telemedycyna) oraz udział środków unijnych w promocję zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Szacuje się, że trzeba kupić minimum 600 ambulansów, aby sprawnie ratować ludzkie życie. Niezbędne są również inwestycje w transport z wykorzystaniem śmigłowców oraz w tworzenie i modernizację sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych, bowiem przynajmniej 100 z nich, na terenie całego kraju, wymaga gruntownej przebudowy. Konieczne jest także stworzenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Najwięcej środków na ratownictwo medyczne oraz infrastrukturę ochrony zdrowia zamierzamy przeznaczyć w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Budżet XIII priorytetu – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia wynosi 350 mln euro. Z pieniędzy unijnych dostępnych w ramach tego priorytetu zespoły ratownictwa medycznego doposażone zostaną w środki transportu sanitarnego. Wsparcie modernizacji i poprawy stanu lokalnej i regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenia w sprzęt medyczny możliwe będzie z regionalnych programów operacyjnych. Na cel ten regiony przeznaczyły ponad 537 mln euro ze środków unijnych. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym wspierana będzie także z programu Kapitał Ludzki (prawie 90 mln euro). W ramach priorytetu VI realizowane będą projekty mające na celu kształtowanie zdrowego stylu życia, promocję zdrowia oraz profilaktykę uzależnień. Potrzeby w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzkiego są, jak wiemy, ogromne. Dobrze, że chociaż w części możemy je sfinansować ze środków unijnych.