Wojciech Kuryłek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza Funduszem Poręczeń Unijnych (FPU) oraz Krajowym Funduszem Poręczeń Kredytowych (KFPK). Fundusz Poręczeń Unijnych jest przeznaczony dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty dofinansowane z UE. Przedmiotem poręczenia lub gwarancji z FPU może być kredyt lub emisja obligacji. Przedsiębiorcy, którzy nie realizują projektów wspartych z UE, mogą uzyskać poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Poręczenia i gwarancje spłat kredytów zarówno z FPU, jak i z KFPK są udzielane do równowartości 5 mln euro i dla obu Funduszy od 1 maja 2007 r. wartość poręczenia lub gwarancji nie może przekroczyć 80 proc. kredytu. W przypadku poręczania obligacji KFPK może przejąć ryzyko jeszcze w większym stopniu. Z FPU można również uzyskać zabezpieczenia związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE, takie jak: gwarancja realizacji kontraktu oraz gwarancja realizacji przedsięwzięcia. Gwarancja realizacji kontraktu jest przeznaczona dla przedsiębiorców będących wykonawcami projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Zdarza się bowiem, że beneficjenci, podpisując umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą, żądają zabezpieczeń dobrego wykonania kontraktu. Również instytucje podejmujące decyzje o dofinansowaniu często wymagają od wykonawcy przedsięwzięcia przedstawienia zabezpieczenia na wypadek, gdyby projekt nie został zrealizowany zgodnie z planem. Podmioty w takiej sytuacji mogą skorzystać z gwarancji realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie te produkty dostępne są w sieci banków współpracujących z BGK. Wielkość pobieranych prowizji jest uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia lub gwarancji. Zaletą produktów z FPU i KFPK są uproszczone procedury. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia można załatwić w banku udzielającym kredytu. Warto zaznaczyć, że produkty FPU oraz KFPK są dostępne również w tzw. trybie portfelowym. Umożliwia on bankom kredytującym oferowanie produktów w ramach określonego limitu samodzielnie, bez udziału BGK. W ten sposób klienci mogą uzyskać od razu kredyt łącznie z poręczeniem. Ponadto BGK jest udziałowcem 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych. Są to instytucje niedziałające dla osiągnięcia zysku, a ich celem jest wspieranie MSP w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Podmioty te udzielają poręczeń spłat kredytów i pożyczek o wartości nieprzekraczającej 1 mln zł.