BOGUSŁAWA MAZUREK
starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Accreo Taxand
Możliwym skutkiem niewywiązania się z zapisów umowy może być zwrot przyznanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dodatkową sankcją jest niemożność ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych przez trzy lata. Jednym z powodów zwrotu dotacji może być znacząca zmiana zakresu projektu lub jego modyfikacja prowadząca do zmiany celów określonych we wniosku. Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany są możliwe do wprowadzenia, a modyfikacje zakresu projektu są możliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji ich skali przez instytucję udzielającą wsparcia. Jeżeli zmiana nastąpiła po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed podpisaniem umowy, planowane zmiany należy przeanalizować pod kątem zapisów przyszłej umowy, aby nie powstało ryzyko utraty dofinansowania. W tym przypadku wraz z podpisaniem umowy przygotowuje się również aneks wraz ze skorygowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W sytuacji gdy umowa jest już podpisana, należy stosować się do jej zapisów i zgodnie z nimi realizować projekt. Umowa bardzo szczegółowo określa zakres możliwych zmian w projekcie. Przedsiębiorca ma możliwość dokonywania jedynie takich zmian, które nie będą miały wpływu na uzyskaną w trakcie ubiegania się o wsparcie punktację oraz pozwolą na wywiązanie się z zadeklarowanych wcześniej wskaźników realizacji projektu, które odzwierciedlają założone cele. Najistotniejsze jest, aby jak najszybciej przekazać pisemną informację o planowanej zmianie do odpowiedniej instytucji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn oraz wynikających z niej zmian poszczególnych wskaźników monitorujących realizację projektu. Instytucja powinna zostać poinformowana jeszcze przed złożeniem najbliższego sprawozdania okresowego z realizacji inwestycji. Przykład zmian, które nie wymagają aneksowania umowy, to m.in. przesunięcie terminu realizacji i ukończenia poszczególnych etapów projektu (pod warunkiem, że nie wpłynie to na opóźnienie terminu realizacji całego projektu) lub nieznaczne przesunięcia wydatków pomiędzy głównymi kategoriami kosztów (np. maszyny i urządzenia, budynki i budowle, wartości niematerialne i prawne). Aneksowania umowy wymagać będą już zmiany m.in. dotyczące wydłużenia realizacji projektu, zwiększenia lub zmniejszenia jego zakresu czy też zmiana lokalizacji. W przypadku zmiany lokalizacji jest ona możliwa jedynie w obrębie powiatu lub gminy, dla których określona została ta sama intensywność pomocy regionalnej. Wymagane jest zachowanie realizowanego projektu w obszarze objętym odpowiednią intensywnością pomocy publicznej, zgodnie z ustanowioną mapą pomocy regionalnej. Wszystkie istotne z punktu widzenia trwałości i zgodności z podpisaną umową zmiany w projekcie wymagają analizy ze strony instytucji wdrażającej oraz wydania zgody, zanim zostaną zrealizowane. Przedsiębiorca zobowiązany jest do osiągnięcia zadeklarowanych w umowie celów i efektów projektu i do zapewnienia ich funkcjonowania przez pięć lat od dnia zakończenia jego realizacji. Zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, przedsiębiorstwa z sektora MSP obowiązywać będzie krótszy, trzyletni okres trwałości.