Monika Karwat-Bury Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PR RPW) jest jednym z instrumentów na rzecz realizacji polityki spójności zdefiniowanej w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007–2013, a pośrednio również w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015. Główny cel to przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Cele szczegółowe zostały opisane w trzech priorytetach, a priorytety podzielone na działania. Priorytet I. Nowoczesna gospodarka zakłada działania: I.1. Infrastruktura uczelni wyższych – projekty mające na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym; I.2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – kompleksowy projekt Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (szacowana wartość ok. 300 mln euro) złożony z komponentów: budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz wsparcie w zakresie wykorzystania internetu przez podmioty publiczne, MSP i mieszkańców Polski Wschodniej; I.3. Wspieranie innowacji – wspieranie innowacji z zakresu budowy i rozbudowy parków przemysłowych, naukowo-technologicznych, ośrodków innowacji, inkubatorów, centrów doskonałości i transferu technologii itp. oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędną infrastrukturę dla ośrodków badawczo-rozwojowych wyższych uczelni, które prowadzą badania i wdrożenia na potrzeby innowacyjnych sektorów gospodarki; I.4. Promocja i współpraca – projekty z zakresu wspólnej kampanii promocyjnej atutów i potencjału rozwojowego Polski Wschodniej oraz współpracy międzyregionalnej; Priorytet II. Wojewódzkie ośrodki wzrostu: II.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego – rozwoju czystego miejskiego transportu zbiorowego miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn), integrujące wszystkie formy transportu funkcjonujące w „potencjalnym obszarze metropolitalnym”; II.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej – budowy i modernizacji obiektów infrastruktury wystawienniczej, targowej, kongresowej, konferencyjnej, umożliwiającej organizację imprez o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym; Priorytet III. Infrastruktura transportowa: III.1. Infrastruktura drogowa – projekty skoncentrowane na usprawnieniu funkcjonowania ciągów komunikacyjnych obejmujące budowę bądź modernizację ważnych odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej oraz budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych; III.2. Trasy rowerowe – projekty z zakresu tworzenia podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego obejmujące budowę i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast), które umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się po mieście oraz łączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego, a także bezpiecznie wyprowadzają ruch rowerowy poza obszar miejski oraz wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie poza miastami, gdzie z uwagi na środowisko naturalne nie jest wskazane położenie nawierzchni bitumicznej lub betonowej.