MONIKA NIEWINOWSKA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Społeczeństwo informacyjne to jednak nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność połączona ze wzrostem wydajności. Jeśli chcemy dążyć do grona najbardziej rozwiniętych społeczeństw, musimy upowszechnić usługi teleinformatyczne oraz doskonalić umiejętności w zakresie posługiwania się teleinformatyką i pozyskiwaniem informacji. Rozwój społeczeństwa informacyjnego wspierany będzie ze środków unijnych w ramach programów krajowych i regionalnych. Najwięcej środków na ten cel przeznaczone jest w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Budżet VII priorytetu tego programu Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego wynosi blisko 2,3 mld euro. Jego celem jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców – głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki – w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Wsparciem objęci będą przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy będą mogli realizować projekty dotyczące wdrażania technologii informacyjnych w firmach oraz elektronicznego biznesu między przedsiębiorcami (business-to-business). Znaczne środki kierowane będą również na wsparcie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz wdrażanie eUsług, głównie w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach, czyli rozliczeniach podatkowych i opłatach administracyjnych. Istotne znaczenie ma także zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu. Środki na poprawę infrastruktury informacyjnej przeznaczone są również w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Planowana jest m.in. budowa połączeń światłowodowych i radiowych, aby umożliwić stały i szybki dostęp do sieci. Na liście projektów dużych znalazł się m.in. projekt Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wschodniej o wartości blisko 300 mln euro. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz eAdmnistracja na poziomie lokalnym otrzyma również wsparcie w ramach 16 programów regionalnych. Wszystkie regiony zamierzają przeznaczyć na ten cel 1,26 mld euro. Największe nakłady planują ponieść województwa: śląskie, mazowieckie i dolnośląskie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego zamierzamy również wspierać poprzez program Kapitał Ludzki. Realizowane będą m.in. projekty ułatwiające dostęp do usług rynku pracy oraz informacji o systemach pomocy społecznej poprzez stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Pomoc ze środków unijnych kierowana będzie m.in. na promocję nauczania przez internet, tzw. e-learning oraz na rozwój portalu internetowego Scholaris. W ramach programu Infrastruktura i Środowisko wspierane będą z kolei projekty dotyczące infrastruktury informatycznej, mające na celu pełne wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu. Oprócz nowych możliwości technicznych musi jeszcze pojawić się chęć korzystania z nich. Mentalność, przyzwyczajenie do tradycyjnych form komunikacji, obawa przed nieznaną nowoczesnością mogą stanowić pewną barierę w popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego. Miejmy jednak nadzieję, że ewentualne obawy zostaną przezwyciężone wygodą.