Wojciech Kuryłek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego BGK potrafi połączyć ten kredyt z innymi instrumentami finansowymi, proponując montaż finansowy na potrzeby sfinansowania projektów wspartych środkami z funduszy Unii Europejskiej. O kredyt ze środków EBI mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST), podmioty zależne od JST lub z ich udziałem. Jeżeli kredytowane przedsięwzięcie służy rozwojowi regionalnemu, a z jego efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność, wówczas z kredytu ze środków EBI mogą skorzystać również inne podmioty, w tym przedsiębiorcy. Przedmiotem kredytu mogą być projekty objęte wsparciem z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej bądź też zgodne ze strategią rozwoju regionu. Finansowane są inwestycje dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz rozbudowy i rozwoju infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, sektora produkcyjnego, zdrowotnej, edukacyjnej etc. Środki EBI nie mogą finansować zobowiązań podatkowych, opłat administracyjnych i lokalnych, opłat i prowizji bankowych oraz zakupu aktywów finansowych. Kredyt udzielany jest na warunkach preferencyjnych. Czas kredytowania może sięgać 15 lat. Dodatkowo, możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 5 lat. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i obejmuje stawkę bazową, ustalaną przez EBI co trzy miesiące, powiększoną o marżę BGK (obecnie minimalne oprocentowanie wynosi – 4,66 proc.) oraz prowizję w wysokości 0,5 proc. kwoty kredytu. Kredyt udzielany jest w złotówkach. Minimalna wielkość kredytu stanowi równowartość 40 tys. EUR, zaś maksymalna – 12,5 mln EUR. Całkowity koszt inwestycji nie może przekroczyć 25 mln EUR. Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową i ustanowić prawne zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami. Ponadto projekt musi być realizowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniać wymogi dotyczące ochrony środowiska Środki EBI mogą pokrywać do 50 proc. kosztów w przypadku projektów, które nie otrzymały wsparcia z Unii Europejskiej. Natomiast w sytuacji, kiedy projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich, środki kredytu z EBI łącznie ze środkami unijnymi nie mogą przekraczać 90 proc. kosztów. Uzyskanie kredytu wymaga wskazania pozostałych źródeł finansowania projektu. W związku z tym, że kredyt z EBI nie może pokryć całego wkładu własnego, ani nie może służyć jako finansowanie pomostowe, BGK proponuje uzupełniające instrumenty finansowe. W przypadku dużych inwestycji bardzo korzystna jest emisja obligacji, która umożliwia pełne dostosowanie struktury płatności do potrzeb beneficjenta. Dla mniejszych projektów dobrym uzupełnieniem może być kredyt komercyjny bądź wykup wierzytelności. W czasie obowiązywania programu BGK udzielił kredytów na łączną kwotę ponad 460 mln złotych. Planowany jest także dalszy rozwój współpracy z EBI, dzięki której BGK dysponować będzie dodatkowymi długoterminowymi środkami na rozwój inwestycji komunalnych. Spodziewamy się, że wielkość wsparcia z funduszy Unii Europejskiej przypadająca na Polskę w perspektywie 2007–2013 spowoduje, że produkt ten nabierze większego znaczenia.