MAGDALENA KOSEWSKA-KWAŚNY
menedżer, Accreo Taxand
Inaczej ów moment kwalifikowalności ustalany jest dla projektów ubiegających się o wsparcie w trybie konkursowym, a inaczej dla projektów kluczowych i dużych z list indykatywnych. Przedsiębiorca może składać wniosek o dofinansowanie projektu głównie w ramach ogłoszonych przez instytucje publiczne naborów wniosków. Należy pamiętać, iż zgodnie z zasadami udzielania przez państwo pomocy regionalnej, uregulowanymi na szczeblu wspólnotowym, wniosek o przyznanie pomocy regionalnej musi zostać złożony przed rozpoczęciem prac nad danym projektem, a co więcej wprowadzono wymóg uzyskania pisemnej pozytywnej oceny wstępnej kwalifikowalności projektu przez instytucję oceniającą wnioski przed momentem rozpoczęcia prac inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumiane jest podjęcie prac budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Podjęcie prac budowlanych jest zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia następujących prac przygotowawczych na terenie budowy: • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; • wykonanie niwelacji terenu; • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Drugim warunkiem jaki musi być spełniony przez inwestora planującego ubiegać się o pomoc regionalną, jest brak zamówień maszyn i urządzeń w ramach projektu. Istotną kwestią jest fakt, iż jako dzień złożenia zamówienia traktowany jest dzień podpisania oferty bądź też zamówienia, a nie dzień uregulowania płatności za dane zamówienie. Tak więc przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc regionalną w trybie konkursowym, powinni wstrzymać się z rozpoczęciem powyższych zadań inwestycyjnych do czasu pozytywnego rozpatrzenia wniosku prekwalifikującego przez odpowiednią instytucję publiczną. Zgodnie z pierwszymi rozporządzeniami wprowadzającymi programy pomocowe, ocena wniosków prekwalifikacyjnych będzie trwała 30 dni. Drugą bardzo istotną datą w harmonogramie naszej inwestycji jest data zakończenia projektu. Wypełniając wniosek o wsparcie należy zdefiniować tę datę. Przedsiębiorca, określając dzień zakończenia projektu, musi pamiętać o następujących kwestiach. Data zakończenia projektu, będąca równocześnie dniem kończącym okres kwalifikowalności wydatków, musi zawierać się w okresie obowiązywania obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą zasadą przeliczania zobowiązań na płatności w latach 2007–2010 będzie miała zastosowanie zasada n+3, natomiast w okresie 2011–2013 zasada n+2. Oznacza to, że środki pochodzące z funduszy strukturalnych muszą wyć wydane do końca roku 2015, a tym samym wydatki ponoszone przez inwestorów po tym okresie nie będą kwalifikowały się do refundacji.