Monika Karwat-Bury Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Współpraca pomiędzy światem nauki a biznesem jest w Polsce nadal zjawiskiem rzadkim, tymczasem właśnie dzięki niej gospodarka będzie miała szansę na innowacyjny rozwój. Z tego względu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będzie pomagał w realizacji projektów, które powstaną we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W ramach PO IG fundusze na takie projekty zostały zaplanowane m.in. w Działaniach 1.4 i 4.1, które mimo osobnych numerów, są ze sobą ściśle związane. Celem działania 1.4 jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby. Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach tego działania, będzie mógł sam zdecydować o wykonawcy prac badawczo-rozwojowych: może przeprowadzić je sam (o ile dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami) lub może zlecić je np. jednostce naukowej, sieci naukowej czy konsorcjum naukowo-przemysłowemu. Działanie 1.4 stanowić będzie integralną całość z Działaniem 4.1. Wsparciu w ramach całego procesu będzie podlegało dofinansowanie całości przedsięwzięć związanych z realizacją projektu. Projekt składa się z dwóch zasadniczych faz – badawczej obejmującej badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe oraz części wdrożeniowej. W ramach części finansowanej w Działaniu 1.4 wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu. Część finansowana w ramach Działania 4.1 obejmie wdrożenie wyników projektu celowego (realizowanego na potrzeby konkretnego przedsiębiorcy i odpowiadającego jego indywidualnym potrzebom). Wnioskodawca będzie składał jeden wniosek obejmujący całość projektu. Biorąc powyższe pod uwagę, jedyną możliwością uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.1 będzie pomyślne zakończenie pierwszej fazy realizacji projektu celowego finansowanego w ramach Działania 1.4. Wniosek składany w ramach Działań 1.4 i 4.1 podlegał będzie całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku wdrożenie). Ocenie podlegać będzie zarówno poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i możliwość dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W przypadku pomyślnego przejścia procedury oceny wnioskodawca otrzyma decyzję o dofinansowaniu części badawczej (Działanie 1.4) i warunkową decyzję o dofinansowaniu części wdrożeniowej (Działanie 4.1). Po zakończeniu części badawczej nastąpi weryfikacja osiągniętych w jej trakcie wyników. Jeżeli część badawcza projektu zakończy się sukcesem, nastąpi dodatkowa weryfikacja, czy wdrożenie ma sens z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja następuje na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z realizacji części badawczej, mającego wykazać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów oraz na podstawie odpowiednich badań rynku. Opisane wyżej założenia powstały na podstawie projektu tzw. karty działania, ostateczne wytyczne dla Działania 1.4 oraz 4.1 będą znane prawdopodobnie w drugiej połowie roku. W tym czasie również ruszy nabór wniosków.