W konferencji uczestniczyli przedstawiciele OECD, MF, MAP, KNF, wykładowcy ALK, SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających inwestorów i emitentów. Omawiano stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Polsce, zagadnienia związane z raportowaniem czynników ESG, akcentowano istotną rolę audytorów w przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez przedsiębiorstwa oraz kwestię dobrych praktyk. We wszystkich panelach brali udział eksperci Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Konferencję poprzedziło wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego: „Ład korporacyjny to pojęcie odwołujące się między innymi do przejrzystości sprawozdań finansowych, czyli coś, co ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy wychodzimy z okresu pandemii i na rynku pojawiają się niekiedy nowe trendy, często o charakterze spekulacyjnym. Rola biegłych rewidentów jest tutaj absolutnie zatem kluczowa” – powiedział prezes PANA.

Dyrektor departamentu finansów i przedsiębiorczości OECD, Mathilde Mesnard zaprezentowała strategię organizacji w warunkach pandemii i realiach postpandemicznych. „Kryzys pokazał, że dużego znaczenia nabrały czynniki niefinansowe. W przyszłości będą akcentowane kwestie klimatu i ESG, wzrośnie rola interesariuszy”.

Konferencja była objęta honorowymi patronatami Ministerstwa Finansów, Rektora SGH i Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nagranie z konferencji dostępne będzie na stronie internetowej Agencji.

Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym wydarzenia.