Monika Karwat-Bury Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PO IG, za które odpowiedzialna będzie PARP, to: ■ Działanie 1.4 Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców. Zakłada dofinansowanie przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe. ■ Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach. Wsparciem objęte będą projekty dotyczące przygotowania wdrożenia wyników badań finansowanych w ramach działania 1.4 PO IG. Dofinansowaniu będzie podlegać opracowanie procedur, norm, dokumentacji technicznej, łączenie z testami końcowymi, wstępnymi badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej. ■ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Założeniem projektu jest wsparcie powstawania firm innowacyjnych. W jego ramach zostaną wyłonione w drodze konkursu podmioty, które będą świadczyły dwuetapowe doradztwo i wsparcie finansowe dla przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. ■ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Działanie ma przygotować przedsiębiorców do aktywnego korzystania z różnych źródeł finansowania poprzez szkolenia i doradztwo np. w zakresie właściwej prezentacji pomysłów biznesowych. Ponadto działanie będzie wspierać programy szkoleniowe dla prywatnych inwestorów, w tym aniołów biznesu, a także pomagać w nawiązywaniu współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka. ■ Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach. Zakłada realizację projektów wzmacniających działalność przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w centra badawczo-rozwojowe (CBR). ■ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki. W ramach działania dofinansowane będą projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych, usługowych lub organizacyjnych ■ Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Działanie polega na wsparciu wspólnych przedsięwzięć grup przedsiębiorców mających na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu poprzez dofinansowanie wspólnych inwestycji niezbędnych dla rozwoju powiązania kooperacyjnego oraz projektów doradczych, szkoleniowych i działań marketingowych. ■ Działanie 5.2 Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym. Ma na celu wspieranie budowania i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. ■ Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną. Działanie przewiduje dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski oraz usług doradczych związanych z ochroną praw własności przemysłowej, wsparcie instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii.